Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Nadrzędnym celem restrukturyzacji firmy jest ochrona przed koniecznością ogłaszania upadłości. Ochrona ta zawarta jest w przepisach prawa restrukturyzacyjnego. Nie regulują one samej kwestii reorganizacji przedsiębiorstwa, dając jednak narzędzia do jej przeprowadzenia. Zatem na czym polega restrukturyzacja firmy? Jakie są etapy postępowania restrukturyzacyjnego? Jak doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Restrukturyzacja firmy – czas na wprowadzenie zmian.

Postępowanie restrukturyzacyjne inicjuje przedsiębiorca niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością. W związku z tym w celu przeprowadzenia restrukturyzacji firmy konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków dla przedsiębiorstwa (np. ochrona przed egzekucją). Pozwoli to na przebudowę struktury firmy bądź jej modernizację i zawarcie układu z wierzycielami. Kolokwialnie można rzec, że postępowanie restrukturyzacyjne pozwala złapać dłużnikowi oddech na wprowadzenie stosownych zmian w funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa. Jakie są zatem skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Proces restrukturyzacyjny polega przede wszystkim na dokładnej analizie kondycji finansowej firmy, a następnie na zaplanowaniu i wdrożeniu działań, które mają przywrócić przedsiębiorstwu długoterminową płynność finansową. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje między innymi, że:

 • dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań objętych układem (z wyjątkiem tych powstałych po otwarciu postępowania),
 • postępowania egzekucyjne są zawieszane z mocy prawa,
 • możliwe jest uchylenie dokonanych wcześniej zajęć rachunków bankowych dłużnika,
 • postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika (przykładowo z nieruchomości) mogą być zawieszone maksymalnie na trzy miesiące (nie dotyczy to sanacji oraz sytuacji, gdy wierzyciel otrzymuje całkowite zaspokojenie),
 • niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika (pod warunkiem, że dłużnik reguluje płatności z tytułu czynszu bądź dzierżawy, które powstały po otwarciu postępowania),
 • niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy kredytowej bądź pożyczki w zakresie środków postawionych do dyspozycji przed dniem otwarcia postępowania,
 • leasingodawca nie może wypowiedzieć umowy leasingu z tytułu zaległości objętych układem,
 • niedopuszczalne jest również wypowiedzenie umów kluczowych dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Spis tych umów sporządza nadzorca sądowy w terminie 21 dni od otwarcia postępowania,
 • zarządca sądowy w sanacji może odstąpić od nierentownych umów bez konieczności płacenia kar umownych,
 • zarządca sądowy może również przeprowadzić redukcję zatrudnienia na zasadach identycznych jak syndyk w upadłości.

Na czym polega restrukturyzacja firmy? Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe

Zdarzają się sytuacje, gdzie restrukturyzacja opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli oddłużeniu firmy. Polega to zazwyczaj na:

 • redukcji zadłużenia (standardową opcją jest umorzenie całości odsetek i kosztów windykacji oraz dochodzenia należności, możliwe jest również umorzenie części należności głównej),
 • odroczeniu terminu zapłaty,
 • ustaleniu nowych zasad spłaty zobowiązań objętych układem z wierzycielami,
 • konwersji zadłużenia na udziały bądź akcje.

Dłużnik musi jednak pamiętać, że łatwiej będzie mu przekonać wierzycieli do zawarcia układu, jeśli nadzorca bądź zarządca sądowy sporządzi solidny plan restrukturyzacyjny. Informacje do planu musi zaś dostarczyć sam dłużnik. Do roli nadzorcy bądź zarządcy sądowego jest zaś opracowanie tych danych oraz sporządzenie analiz ekonomicznych i testu prywatnego wierzyciela.

Przyspieszone postępowanie układowe

W tym miejscu warto wyjaśnić, czym jest przyspieszone postępowanie układowe i dlaczego może ono być korzystne dla przedsiębiorcy, który zdecydował się na restrukturyzację swojej firmy. Otóż przyspieszone postępowanie układowe jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki któremu dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami po spo­rzą­dze­niu i za­twier­dze­niu spi­su wie­rzy­tel­no­ści.  Inne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego to m.in. postępowanie sanacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu czy postępowanie układowe.

Tego typu postępowanie umożliwia przedsiębiorcy przedsięwzięcie kroków naprawczych. Co ważne, przyspieszone postępowanie układowe jest możliwe w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Z pewnością jest to rozwiązanie, które warto rozważyć, szczegółnie jeśli restrukturyzacja firmy wydaje się jedynym sposobem na uchronienie jej przed upadłością. 

Może Cię również zainteresować: Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Postępowanie o zatwierdzenie układu najszybszą opcją na restrukturyzację firmy

Obecnie najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu (dalej jako “PZU”) ze skutkiem obwieszczenia o dniu układowym. Atrakcyjność PZU wynika z kilku jego cech:

1. szybkości otwarcia postępowania i tym samym zapewnienia parasolu ochronnego dla przedsiębiorstwa,
2. szerokiej ochronie dla restrukturyzowanej firmy (porównywalnej, z tą jaką daje postępowanie sanacyjne),
3. zazwyczaj niższymi kosztami postępowania restrukturyzacyjnego (w porównaniu z pozostałymi rodzajami postępowań).


Postępowanie o zatwierdzenie układu otwiera nadzorca układu, czyli osoba mająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, z którą dłużnik zawiera umowę o nadzór nad postępowaniem. W tym przypadku dłużnik ma bowiem swobodę w wyborze osoby nadzorcy. W pozostałych rodzajach postępowań to zazwyczaj sąd decyduje o powołaniu nadzorcy bądź zarządcy. Terminy rozpatrywania przez sądy restrukturyzacyjne wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bywają różne. Zazwyczaj są jednak dłuższe, niż termin w jakim nadzorca może otworzyć postępowanie o zapewnić ochronę przedsiębiorstwu. Przykładowo w większych ośrodkach orzeczniczych (Gdańsk, Warszawa) rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może potrwać nawet 8 miesięcy. Nadzorca układu po analizie sytuacji przedsiębiorstwa może zaś otworzyć postępowanie nawet w tydzień. W restrukturyzacji czas jest bardzo ważną determinantą, stąd tak duże powodzenie ma postępowanie o zatwierdzenie układu.

Sama procedura przeprowadzenia głosowania może trwać maksymalnie cztery miesiące. Jeśli w tym czasie dojdzie do zawarcia układu to dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Po zatwierdzeniu układu przez sąd dłużnik zaczyna jego wykonywanie zgodnie z postanowieniami układu. Termin rozpatrzenia wniosku zależy również od tego w jakim sądzie prowadzone jest postępowanie. Obecnie (tj. maj 2023 r.) we wspomnianej Warszawie bądź Gdańsku czeka się nawet do roku na rozpatrzenie wniosku. Mniejsze ośrodki orzecznicze jak Elbląg czy Zielona Góra rozpatrują wnioski w nawet miesiąc.

Prawo restrukturyzacyjne a zakres planu restrukturyzacji

Zakres planu restrukturyzacyjnego określa art. 10 prawa restrukturyzacyjnego. Jest to minimum co do zawartości planu restrukturyzacyjnego, który warto, aby wykraczał poza zakres wskazany przez ustawodawcę. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego wymaga znajomości prawa, ekonomii oraz branży restrukturyzowanej firmy. Z tego ostatniego względu przy tworzeniu planu powinien brać udział dłużnik, gdyż to on najlepiej zna swoje przedsiębiorstwo oraz sektor gospodarki, w której prowadzi działalność. Nadzorca bądź zarządca sądowy może zaś opracować dane ekonomiczne i wykonać analizę ekonomiczną, w tym analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe zadanie, ale nasza praktyka pokazuje, że taka analiza jest pomocna w przekonaniu, w szczególności banków, do zagłosowania za układem.

Współpraca dłużnika z doradcą restrukturyzacyjnym

Dobra współpraca pomiędzy nadzorcą / zarządcą sądowym i dłużnikiem jest zatem konieczna. Restrukturyzacja firmy polega w końcu na transformacji przedsiębiorstwa, która ma poprawić jego kondycję w zakresie posiadanych zasobów i działalności operacyjnej. Powinna zatem wymagać dużego zaangażowania ze strony dłużnika. Jedynie rzetelne przedstawienie sytuacji restrukturyzowanej firmy pozwoli nadzorcy bądź zarządcy sądowemu zastosować odpowiednie rozwiązania prawne. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie poprawy sytuacji przedsiębiorstwa nie powinna oczywiście ograniczać się do przyjęcia bezrefleksyjnie wszystkich założeń dłużnika. Z naszej praktyki wynika, że niejednokrotnie zaniedbywane są podstawowe kwestie w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Doradca restrukturyzacyjny powinien je zidentyfikować i wskazać dłużnikowi sposób ich poprawy.

Każdy plan restrukturyzacyjny jest inny i jest ściśle skorelowany z propozycjami układowymi, które dotyczą restrukturyzacji zadłużenia. W związku z tym przeprowadzenie restrukturyzacji firmy wymaga kompleksowego podejścia. Nie można bowiem sformułować propozycji układowych w oderwaniu od planu restrukturyzacyjnego, którego sporządzenie wymaga z kolei praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i prawa. Znajdując doświadczonego doradcę restrukturyzacyjnego, można zwiększyć szanse na poprawę sytuacji finansowej firmy. 

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie, na czym polega restrukturyzacja firmy bądź restrukturyzacja gospodarstwa rolnego, można wskazać na kilka najważniejszych działań polegających na zmianach w zarządzaniu, sferze majątkowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz redukcji zobowiązań. Wszystkie te działania podporządkowane są jednemu nadrzędnemu celowi – ochronie przed upadłością i odzyskaniu zdolności płatniczej.

Przeprowadzenie restrukturyzacji powinno być przeprowadzone pod nadzorem profesjonalisty, jakim jest doradca restrukturyzacyjny. Dobierze od stosowne narzędzia i wskaże optymalne rozwiązanie wyjścia z kłopotów.  Doradca restrukturyzacyjny – po przeprowadzeniu szczegółowej analizy firmy – wskaże, który rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego będzie najlepszy w danym przypadku. Niezależnie od tego, czy będzie to przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe czy też postępowanie o zatwierdzenie układu, jedno jest pewne – prawidłowo przeprowadzony proces może w istotny sposób poprawić sytuację finansową firmy.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy w Gdańsku, Gdyni? Zapraszamy do kontaktu firmy również z innych miast Polski. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, bowiem tylko to może przyczynić się do uratowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Zapoznaj się również z naszym wpisem o restrukturyzacji firmy jednoosobowej.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

W tym tygodniu nasza praca zaowocowała na tyle, że warto się tym pochwalić. 1. Sąd zatwierdził bowiem układ firmy transportowej. Wkrótce orzeczenie się uprawomocni i po redukcji całości odsetek i rozłożeniu płatności na raty przedsiębiorstwo zacznie wykonywać układ. Układ zakładał całkowite umorzenie odsetek i rozłożenie płatności na 84 miesiące. Kwota wierzytelności objętych układem wynosiła około…

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Choć instytucja skargi pauliańskiej wydaje się być dość skomplikowana, w praktyce rozwiązanie to może być skutecznym sposobem na odzyskanie środków od niewypłacalnych dłużników. Jest to niezwykle istotne narzędzie w rękach wszystkich wierzycieli, a z perspektywy prawa upadłościowego, może być wykorzystywane również przez syndyka w celu ubezskutecznienia czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Definicja skargi…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie dłużnik chce unormować swoją sytuację, ale nie chce ogłaszać upadłości. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu – upadłość jest zawsze ostatecznością. Obecnie dostępne są różne rozwiązania, które można optymalnie dobrać do sytuacji dłużnika. Warto wiedzieć zatem w jaki sposób dłużnik będący osobą fizyczną…

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Interesuje Państwa uproszczona restrukturyzacja? Jako kancelaria restrukturyzacyjna z siedzibą w Gdańsku i Gdyni pomożemy przejść Państwu przez ten proces. Do 30 listopada 2021 roku przedsiębiorcy borykający się wypłacalnością mieli możliwość otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki temu mogli uniknąć konieczności ogłaszania upadłości i odzyskać zdolność płatniczą. Od 1 grudnia 2021 roku uproszczona restrukturyzacja weszła na stałe do…

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

W tym tygodniu nasza praca zaowocowała na tyle, że warto się tym pochwalić. 1. Sąd zatwierdził bowiem układ firmy transportowej. Wkrótce orzeczenie się uprawomocni i po redukcji całości odsetek i rozłożeniu płatności na raty przedsiębiorstwo zacznie wykonywać układ. Układ zakładał całkowite umorzenie odsetek i rozłożenie płatności na 84 miesiące. Kwota wierzytelności objętych układem wynosiła około…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia