Oddłużenie firmy – kiedy jest możliwe?

Przedsiębiorcy borykający się z problemem utraty płynności finansowej mogą skorzystać z dobrodziejstw Prawa restrukturyzacyjnego. Daje im to możliwość zmiany sposobu spłaty swoich zobowiązań bądź umorzenia ich części. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest bowiem uniknięcie upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Warto jednak odpowiedzieć na pytanie kiedy oddłużenie firmy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe? Czy zawarcie układu z wierzycielami jest zawsze możliwe? Może zdarzyć się bowiem sytuacja, w której wierzyciele przyjmą układ, ale sąd odmówi jego zatwierdzenia. W niniejszym artykule wyjaśnimy zatem, kiedy jest możliwe oddłużenie firmy oraz jak oddłużyć firmę?

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Jak oddłużyć firmę?

Obecnie najbardziej popularnym i co trzeba podkreślić skutecznym sposobem na oddłużenie firmy jest zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego. Poza postępowaniem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca może uzyskać oddłużenie firmy na skutek podjęcia negocjacji z wierzycielami. Jeśli są umiejętnie prowadzone i wierzycielom zostanie przedstawiony wariant “siłowy”, czyli restrukturyzacja sądowa wraz z nieodłącznie jej towarzyszącą upadłością to zawarcie porozumienia jest w zasięgu dłużnika. Negocjacje mogą być skuteczne, gdy prowadzone są z niewielką liczbą wierzycieli. Trudno bowiem dojść do porozumienia przykładowo z dwustoma wierzycielami. W takiej sytuacji wskazane jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i podjęcie próby zawarcia układu z wierzycielami. Jest to też lepszy wariant dla wierzycieli, gdyż gdy dochodzi do redukcji zobowiązań to dla wierzycieli bardziej opłacalne jest postępowanie restrukturyzacyjne. W tym wariancie mogą oni bowiem „wrzucić” sobie w koszty prowadzonej działalności umorzoną część ich wierzytelności. Mowa tu o tzw. premii podatkowej. Pisaliśmy o tym w artykule podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Poza tym nasza praktyka wskazuje, że łatwiej dojść do porozumienia z wierzycielami jeśli negocjacje prowadzone są w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Oddłużenie w upadłości.

Umorzenie zobowiązań w upadłości jest zazwyczaj opcją, której nie chcą obydwie strony. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. W większości przypadków stopień zaspokojenia wierzycieli w upadłości jest bowiem znikomy. Postępowanie upadłościowe trwa zazwyczaj długo i jest kosztogenne. Dla przykładu upadłość spółki z o.o., która posiada nieco majątku ruchomego oraz ściągalne należności od swoich kontrahentów może potrwać około dwóch lat. Wygeneruje to spore koszty postępowania upadłościowego, a mają one pierwszeństwo przed zaspokojeniem wierzycieli dłużnika. W praktyce wierzyciele w postępowaniach upadłościowych nie uzyskują wysokiego stopnia zaspokojenia swoich wierzytelności. W przypadku spółek prawa handlowego zarząd musi ponadto wiedzieć o ewentualnej odpowiedzialności za długi spółki. Może się bowiem okazać, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie zakreślonym przez Prawo upadłościowe nie będzie wystarczające. Są bowiem w tej materii dwie rozbieżne linie orzecznicze. Na szczęście dominująca jest ta, która odnosi się do Prawa upadłościowego. Kolejną istotną kwestią w przypadku upadłości spółek prawa handlowego jest zachowanie ustawowego terminu na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Praktyka pokazuje, że często jest on przekraczany. Zarząd stara się bowiem za wszelką cenę ratować przedsiębiorstwo. W konsekwencji powoduje to powstanie stanu niewypłacalności i przekroczenie terminu na złożenie do sądu wniosku o upadłość.

Konkludując upadłość nie jest atrakcyjna ani dal wierzycieli, ani dla dłużników. Wierzyciele czekają bowiem dość długo na zaspokojenie ich wierzytelności i często są zaspokajani w minimalnym stopniu. Dla dłużników przykładowo upadłość spółki z o.o. w praktyce często nie daje ochrony przed odpowiedzialnością za jej długi. Układ z wierzycielami jawi się zatem jako lepsze rozwiązanie. Na skutek zawarcia układu wierzyciele uzyskują bowiem wyższy stopień zaspokojenia. Jednak restrukturyzacja nie zawsze się powiedzie. 

Kiedy restrukturyzacja może się nie udać?

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu – z restrukturyzacją nie można zwlekać. Zbyt długie czekanie doprowadza bowiem do spadku ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. To zaś może spowodować, że dłużnik nie odzyska już płynności finansowej. Przedsiębiorca rozpoczynający postępowanie restrukturyzacyjne musi bowiem mieć świadomość, że po otwarciu postępowania wszelkie zobowiązania muszą być terminowo regulowane. W przeciwnym razie  sąd może odmówić zatwierdzenia układu zawartego przez wierzycieli. Samo przekonanie wierzycieli do zawarcia układu nie jest wystarczające. Zawarty układ musi być jeszcze pozytywnie „zaopiniowany” przez sąd restrukturyzacyjny. Wedle art. 165 Prawa restrukturyzacyjnego:

Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Tak więc sytuacja, w której dłużnik nie będzie regulował zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego spowoduje, że sąd obligatoryjnie odmówi zatwierdzenia układu. Można oczywiście przekonywać sąd co do zasadności zatwierdzenia układu, ale nie jest to łatwe zadanie. Jak bowiem przekonać sąd, że dłużnik będzie w stanie wywiązywać się z zobowiązań układowych skoro nie może wygenerować dochodu pozwalającego mu na prowadzenie podstawowej działalności operacyjnej?

Interesuje Cię restrukturyzacja firmy w Gdańsku lub Gdyni? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Jakie możliwości daje firmie postępowanie restrukturyzacyjne?

Oddłużenie firmy dzięki zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego daje poniższe możliwości:

 • zawieszenie egzekucji komorniczych,
 • uchylenie dokonanych zajęć komorniczych,
 • zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych,
 • zakaz wypowiadania umów kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa (w tym umowy kredytów, pożyczek, najmu, dzierżawy, leasingu),
 • brak obowiązku spłaty zobowiązań objętych układem (czyli tych powstałych przed otwarciem postępowania). Dłużnik w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie musi bowiem spłacać tych zobowiązań,
 • możliwość umorzenia części zobowiązań,
 • rozłożenie spłaty na dogodny dla dłużnika termin,
 • wprowadzenie zmian w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Chodzi o wyeliminowanie nierentownych przedsięwzięć.

Oddłużenie firmy – kiedy jest możliwe?

W ramach krótkiej konkluzji wskażemy jedynie, iż sytuacja ekonomiczna dłużnika musi pozwalać mu co najmniej na terminowe regulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Powinien mieć po prostu środki na pokrywanie bieżących kosztów działalności operacyjnej. Chodzi przykładowo o takie koszty jak:

 • wynagrodzenia dla pracowników,
 • składki ZUS,
 • zobowiązania podatkowe,
 • raty leasingów operacyjnych,
 • czynsz najmu lub dzierżawy,
 • zobowiązania wobec kontrahentów.

W przeciwnym razie sąd restrukturyzacyjny może odmówić zatwierdzenia układu. Tak więc przedsiębiorco – nie zwlekaj! Im szybciej podejmiesz działania, tym większa szansa na wyjście z opresji i uratowanie Twojego przedsiębiorstwa. Oddłużenie firmy jest możliwe, dzięki skutecznym narzędziom z Prawa restrukturyzacyjnego. Chcesz skonsultować sytuację swojej firmy z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega?

Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega? Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega i co zrobić, aby układ został zawarty? W niniejszym artykule opiszemy dobre praktyki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Podpowiemy również na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca dokonując wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Uproszczona…

Kojarzenie partnerów biznesowych - jak znaleźć inwestora?

Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia bądź rozwój istniejącego biznesu bez kapitału jest niemożliwy. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy restrukturyzacji gospodarstwa rolnego również przebiega sprawniej jeśli dostępne jest finansowanie. Jak zatem uzyskać to finansowanie w sytuacji gdy nie spełnia się kryteriów stawianych przez banki? Czy restrukturyzacja sądowa jest zawsze dobrym rozwiązaniem? Jak znaleźć inwestora, który udzieli finansowania niezbędnego do…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia