...

Restrukturyzacja firmy

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo wpadło w spiralę zadłużenia, a widmo niewypłacalności staje się coraz bardziej realne – wiedz, że nadal jest szansa na uratowanie Twojego biznesu, na który z pewnością poświęciłeś wiele swojego czasu i energii. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest restrukturyzacja firmy, czego dotyczy oraz w jakim celu się ją stosuje. Wskazujemy i opisujemy również różne rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Coraz więcej firm zmaga się z poważnymi problemami finansowymi

Restrukturyzacja sądowa to odpowiedź na problemy finansowe przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o zaburzenia płynności finansowej, na przykład na skutek braku płatności od kontrahentów, spadku rentowności, kryzysów spowodowanych COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Niestety, w związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, coraz więcej przedsiębiorców zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Mogą skutkować koniecznością ogłoszenia upadłości.

Oczywiście nie każde przedsiębiorstwo – pomimo kłopotów z niewypłacalnością – chce zdecydować się na ogłoszenie upadłości firmy. Właśnie dlatego takie rozwiązania, jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe czy inne postępowania restrukturyzacyjne cieszą się coraz większą popularnością.

W przypadku przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością warto bowiem rozważyć możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – tym bardziej że prawo restrukturyzacyjne dopuszcza różne jego warianty. Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego dobiera się odpowiednio do sytuacji w jakiej znajduje się firma.

Wszczęcie odpowiedniego postępowania jest kluczem do sukcesu, a dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością bądź niewypłacalnego często jest to najlepsze rozwiązanie. Od właściwego rodzaju postępowania zależeć może, czy uda się wyjść z długów i czy w dłuższej perspektywie dojdzie do odzyskania długoterminowej zdolności firmy do konkurowania na rynku. W końcu celem postępowania restrukturyzacyjnego jest sprawienie, że firma znowu zacznie przynosić dochody! Zobacz, jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ma ratować przedsiębiorstwo przed trwałą niewypłacalnością i ogłoszeniem upadłości. Restrukturyzacja umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania, odzyskanie płynności finansowej i kontynuowanie działalności operacyjnej. Cel restrukturyzacji sądowej materializuje się poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Na naszym blogu pisaliśmy, na czym polega układ z wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy pozwala ochronić majątek i ustalić plan spłaty dla wierzycieli, wstrzymując jednocześnie działania komornicze. Z perspektywy wierzyciela jest to zazwyczaj wyższy stopień zaspokojenia jego wierzytelności niż w upadłości. Mamy zatem sytuację, w której wszyscy wychodzą in plus – pomimo redukcji części zobowiązań dłużnika.

W każdej firmie może nadejść czas, gdy pojawią się kryzysy. Zwłaszcza w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw narażonych jest na ryzyko niewypłacalności, a co za tym idzie, zamknięcie działalności lub bankructwo. Wielu przedsiębiorców nie ma tego komfortu, aby po prostu zamknąć swoją działalność. Posiada bowiem zobowiązania pieniężne.

Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek kapitałowych z wielomilionowymi długami. Poradzimy sobie zatem również z Twoją sprawą.

Niewypłacalność bądź zagrożenie niewypłacalnością furtką do restrukturyzacji firmy

Postępowanie restrukturyzacyjne można zainicjować, jeśli firma jest niewypłacalna bądź jest zagrożona niewypłacalnością. Czym jest zatem niewypłacalność? Niewypłacalność co do zasady występuje, jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące.

Stan zagrożenia niewypłacalnością wystąpi na przykład wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ma wystarczających wpływów do regulowania swoich zobowiązań. Zagrożenie niewypłacalnością wystąpi również w sytuacji, gdy firma przegrała sprawę o zapłatę i nie ma z czego uregulować zasądzonego zobowiązania. Zanim jednak nastąpią nieodwracalne zmiany w zadłużeniu firmy, warto zawalczyć o ochronę przed ogłoszeniem upadłości bądź egzekucją komorniczą.

Polskie prawo przewiduje taką możliwość. Mowa tu o wspomnianym wcześniej Prawie restrukturyzacyjnym. Proces restrukturyzacyjny polega nie tylko na zmianach w zadłużeniu firmy. W trakcie postępowania często dochodzi do gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa. Sprawdzane są bowiem obligatoryjnie słabe punkty i na ich podstawie wdrażane są stosowne środki restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne – nieważne, czy będzie to zatwierdzenie układu, czy inny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – zawsze ma jeden cel. Jest nim niedopuszczenie do sytuacji, w której dojdzie do ogłoszenia upadłości dłużnika, jako firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.

Stworzenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstwa sprawia, że restrukturyzacja przynosi pożądane efekty. Firma uzyskuje bowiem szeroką ochronę na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Podjęte zostają różne kroki, prowadzące często do gruntownego przekształcenia struktur przedsiębiorstwa czy do takich efektów, jak znalezienie dodatkowych źródeł finansowania.

Postępowanie restrukturyzacyjne środkiem do zrestrukturyzowania firmy

W prawie restrukturyzacyjnym istnieje kilka możliwych rodzajów postępowań. Dobór właściwego możliwy jest po analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa. Obecnie są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Jedno z nich – postępowanie o zatwierdzenie układu – otwierane jest przez nadzorcę układu, czyli osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Pozostałe postępowania otwierane są przez sąd restrukturyzacyjny, czyli są zazwyczaj bardziej sformalizowane. Do otwarcia postępowania dochodzi zarazem później niż w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu. Czas natomiast w wielu przypadkach jest kluczową kwestią dla przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji majątkowo – finansowej.

Zanim jednak podjęte zostaną jakiekolwiek działania, niezbędny jest dobór najlepszego dla danej firmy rodzaju restrukturyzacji. Jakie są zatem rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)

Jest to najszybsza i często najtańsza forma postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie PZU jest zdecydowanie najbardziej popularnym rodzajem restrukturyzacji. Jego otwarcie może zająć zaledwie kilka dni, procedura głosowania jest krótka. Otwarcie PZU zapewnia zarazem szeroką ochronę dla przedsiębiorstwa. Postępowanie w zakresie przeprowadzenia procedury głosowania nad układem trwa zaledwie trzy miesiące (czasami do czterech). Nadzorca układu zbiera głosy od wierzycieli w ramach zwołanego Zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie może odbyć się również bez zgromadzenia. Suma wierzytelności spornych nie może być większa niż 15% wierzytelności uprawnionych do głosowania. W sytuacji gdy próg wierzytelności spornych zostanie przekroczony do wyboru pozostają postępowanie układowe bądź sanacyjne.

Przyspieszone postępowanie układowe

W tym przypadku również obowiązuje próg sporności 15%. Jest to nieco dłuższe postępowanie niż PZU. Zwoływane jest obowiązkowo Zgromadzenie wierzycieli, któremu przewodniczy sędzia-komisarz. Na zgromadzeniu nadzorca sądowy przedstawia główne założenia planu restrukturyzacyjnego oraz przedkłada opinię o możliwości wykonania układu. Nadzorca sądowy przeprowadza również głosowanie nad układem. Ten wariant postępowania restrukturyzacyjnego jest zazwyczaj droższy niż PZU. Koszty postępowania to w zdecydowanej mierze wynagrodzenie nadzorcy sądowego, które określa art. 42 Prawa restrukturyzacyjnego.

Postępowanie układowe

Postępowanie, w którym nie obowiązuje próg sporności 15%. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, co do którego wierzyciele mogą wnosić sprzeciw rozpoznawany później przez Sędziego-komisarza. W tym postępowaniu na etapie jego otwierania można zawnioskować o zabezpieczenie majątku dłużnika przykładowo poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej bądź uchylenie zajęcia rachunku bankwego. Obecnie będzie to najmniej popularny rodzaj postępowania.

Postępowanie sanacyjne

To rozwiązanie dla firm, które są w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, dlatego też jest najbardziej skomplikowanym i kosztownym rozwiązaniem. Jednakże zapewnia najszerszą ochronę firmy przed egzekucją komorniczą, a ponadto umożliwia rozwiązywanie niekorzystnych umów, zwalnianie pracowników czy zawieszenie egzekucji. W tym przypadku głosowanie nad układem w ramach Zgromadzenia wierzycieli przeprowadzane jest często po wykonaniu działań sanacyjnych, czyli uzdrawiających sytuację przedsiębiorstwa. Działania te mogą przykładowo polegać na odstąpieniu przez zarządcę sądowego od nierentownych umów zabezpieczonych wysokimi karami umownymi. Zarządca sądowy może również zbyć część nieoperacyjnego majątku przedsiębiorstwa. Nadmienić należy, że w postępowaniu sanacyjnym zarządca sądowy ma prawie te same możliwości co syndyk w postępowaniu upadłościowym. Może się to wiązać z tym, że przedsiębiorca utraci możliwość zarządu swoim przedsiębiorstwem.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Na co można liczyć w przypadku postępowania sanacyjnego?

Postępowanie sanacyjne jest rozwiązaniem, na które decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, warto więc poświęcić mu nieco więcej uwagi. Choć dobór rozwiązania w każdym przypadku powinien być uzależniony od tego, co wykaże wnikliwa analiza sytuacji firmy, w przypadku, gdy firma znajduje się w naprawdę poważnych kłopotach, to właśnie postępowanie sanacyjne może być najlepszym wyborem.

Taka forma restrukturyzacji firmy daje daleko idące możliwości, co zwiększa szansę na przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej. Przeprowadzenie działań sanacyjnych to dla wielu firm jedyna szansa na uniknięcie upadłości.

Co daje restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy przede wszystkim jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć ogłoszenia upadłości. W wielu przypadkach działanie mające na celu restrukturyzację zadłużenia może w istotny sposób poprawić sytuację finansową firmy, bez konieczności decydowania się na rozwiązania ostateczne.

Wśród największych korzyści płynących z restrukturyzacji wskazać można między innymi to, że rozwiązanie takie:

Jak widać, restrukturyzacja firmy jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym. Zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli. W związku z tym nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z takiego rozwiązania.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

Czujesz, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej firmy? Nie masz jednak pewności, czy w Twoim przypadku restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest możliwa? A może chcesz omówić w jaki sposób byśmy przeprowadzili restrukturyzację Twojego przedsiębiorstwa?

Koniecznie sprawdź, kto może poddać się procesowi restrukturyzacji:

Współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

Aby proces restrukturyzacji firmy przebiegł pomyślnie i z jak najlepszą korzyścią dla przedsiębiorcy, z naszej perspektywy warto korzystać z usług doświadczonych specjalistów. Doradca restrukturyzacyjny przede wszystkim wyjaśni, na czym polega restrukturyzacja firmy oraz pomoże w otwarciu odpowiedniego rodzaju postępowania. W konsekwencji umożliwi skuteczną restrukturyzację zadłużenia. Wyjaśni też, jakie są rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego i podpowie, ile kosztuje restrukturyzacja firmy i jak ją przeprowadzić.

Restrukturyzacja to skomplikowany proces prawno-ekonomiczny, gdzie liczy się doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważna w tej materii jest dbałość o szczegóły i gruntowna znajomość prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kontrolowanie działań podjętych w firmie. Doradza na bieżąco w trakcie postępowania, przeprowadza negocjacje z wierzycielami i dba o odpowiednią realizację planu restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny pełni bardzo ważną rolę wykonawcy postanowień układów restrukturyzacyjnych. Mowa tu o nadzorcy wykonania układu, czyli funkcji, którą obejmuje po zatwierdzeniu układu przez sąd. Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna to zespół profesjonalistów i praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w roli doradcy restrukturyzacyjnego jak i od strony sądowej (syndyk bądź nadzorca sądowy). Przeprowadzaliśmy z powodzeniem restrukturyzacje mniejszych firm jak i dużych spółek. Zajmiemy się Twoją sprawą w sposób indywidualny i rzeczowy, pomagając Twojej firmie znowu wyjść na prostą.

Obszary działalności kancelarii:

Restrukturyzacja firmy Gdańsk, Gdynia

Restrukturyzacja firmy Elbląg

Restrukturyzacja firmy Koszalin

Restrukturyzacja firmy Słupsk

Restrukturyzacja firmy Toruń

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]