×

Dane kontaktowe

Oddłużenie firmy – kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy leasingu – co robić?

Opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli – Kancelaria w mediach

Kancelaria Lipiński i Wspólnicy nadzorcą układu w kolejnym postępowaniu

Finansowanie dla firm w kryzysie

Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński nadzorcą układu Motocave sp. z o.o.

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Czy zawarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela?

Czynności zwykłego zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

Kiedy upadłość konsumencka nie jest dobrym rozwiązaniem?

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Likwidacja spółki z o.o. a upadłość konsumencka

Co zrobić, gdy nie można wykonać układu z wierzycielami?

Restrukturyzacje przedsiębiorstw w 2020 – podsumowanie roku

Pomoc dla zadłużonego rolnika

Restrukturyzacja firmy transportowej

Upadłość konsumencka 2021

Informacja prawna

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały, w tym artykuły, zdjęcia, filmy, komentarze, nie stanowią porady ani opinii prawnej. Treści zawarte w serwisie nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje. Nie można ich również traktować, jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w  serwisie przedstawiają jedynie indywidualne poglądy autorów bloga – Krzysztofa Lipińskiego i innych redaktorów (zwanymi dalej autorami bloga) – na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji związanych z zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w serwisie. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autorów dla własnych potrzeb jedynie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Czytelnik ma możliwość uzyskania wiążącej i spersonalizowanej porady, w tym celu należy skorzystać z zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego

Prawa autorskie

Treści niniejszej strony internetowej chronione są prawem autorskim. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie, drukowanie i inne wykorzystanie całości lub znacznej części tekstów bez pisemnej lub mailowej zgody Właściciela. Właściciel wyraża zgodę na cytowanie fragmentów artykułów na innych stronach internetowych, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia cytowanego fragmentu, podania źródła tekstu czyli nazwy bloga Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy oraz umieszczenie aktywnego linku do artykułu, z którego zaczerpnięty został cytowany fragment. W przypadku chęci wykorzystania większych fragmentów artykułów w prasie, telewizji, radiu i innych formach przekazu Właściciel prosi o wcześniejszy kontakt po przez formularz kontaktowy i indywidualne ustalenia w tym zakresie, z wyjątkiem cytowania krótkich ustępów w recenzjach i tekstach tematycznych z powołaniem się na źródło tj. nazwę bloga Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest w szczególności normami zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksu Cywilnego.
 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane mailowo na adres: kontakt@lipinskikancelaria.pl lub przez formularz kontaktowy przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania, udzielenia konsultacji i doradztwa finansowego i prawnego dotyczącego opisanego problemu. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do działań marketingowych ani promocyjnych. Podanie danych jest w całości dobrowolne. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma do nich wgląd, może je swobodnie poprawiać, zmieniać oraz żądać ich usunięcia.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Wobec powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Restrukturyzacyjna Krzysztof Lipiński, ul. Brzozowa 8 lok. 2.06 80-243 Gdańsk, NIP 5671778829 (dalej jako administrator). Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

Administrator będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez administratora. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy z Administratorem lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust.1 lit.b) RODO,
 • wymogi ustawowe – konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • uzasadnione wymogi administratora – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z Administratorem, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy okres w stosunku do następujących terminów:

 • w okresie, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych osobowych – czyli do zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej z Administratorem lub do zakończenia usługi doradztwa (jeśli umowa nie była zawierana).
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym, niż Administrator podmiotom, tj.,

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, radcom prawnym, adwokatom i aplikantom na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa i wyłącznie do celów realizacji  bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez Administratora.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zrealizowanie wniosku o zawarcie umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Mają Państwo również prawo
do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód, poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@lipinskikancelaria.pl

Stosowanie plików cookie

Informacje na temat plików cookie:
Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą wykonywać programów, które mogłyby spowodować zarażenie wirusem.

Funkcjonalność:
Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny.

Statystyka:
Pliki cookie tej kategorii są wykorzystywane do zbierania danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową, aby ulepszyć jej jakość dla odwiedzających. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Niniejsza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych (Google Analytics), reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do potrzeb i oczekiwań Czytelników. Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez każdego Czytelnika za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć na prawidłowe wyświetlanie i funkcjonowanie bloga.

Wtyczki społecznościowe

Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:
a. Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (www.facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń - 58 352 1343