Upadłość spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Każdego roku w Polsce upadłość ogłasza kilkaset spółek z o.o. Powodem jest niewypłacalność, która może być skutkiem między innymi obecnie panującej trudnej sytuacji gospodarczej. Co warto wiedzieć na temat upadłości spółki z o.o.? W niniejszym artykule zebrane zostały wszystkie istotne informacje. Wyjaśniamy na czym polega upadłość spółki z o.o.

Na czym polega upadłość spółki z o.o.?

Upadłość jest specjalną procedurą, która przewidziana została na wypadek znalezienia się spółki w stanie niewypłacalności. Jest to stan, w którym traci ona zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych. Głównym celem likwidacji spółki jest spieniężenie posiadanych przez nią aktywów, a następnie wykorzystanie ich do spłacenia zobowiązań jej wobec wierzycieli. Jednocześnie upadłość jest narzędziem, które zapewnia ochronę wierzycielom danej spółki – na przykład nad wypadek celowego uszczuplenia majątku.

Należy podkreślić, że upadłość spółki nie jest zawsze tożsama z jej likwidacją. W systemie prawnym terminy te oznaczają inne sytuacje (upadłość nie musi bowiem prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa). O upadłości mówimy wtedy, gdy spółka w dalszym ciągu istnieje, jednak znalazła się w stanie niewypłacalności. Natomiast gdy dochodzi do likwidacji spółki (w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych), przestaje ona istnieć. Przykładowo po ogłoszeniu upadłości syndyk może sprzedać spółkę w całości i będzie ona dalej działać na rynku. Umożliwia to pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Możliwe jest również spieniężenie majątku spółki przez syndyka i następnie wykreślenie spółki z KRS. 

Dowiedz się więcej o upadłości spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

W jakich sytuacjach warto rozważyć ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Niewypłacalność jest jednym z najczęstszych przyczyn upadłości spółek. O niewypłacalności mówimy z reguły w sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jest to wystarczająca przesłanka do ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie zawsze jednak jednoznaczne stwierdzenie, czy spółka z o.o. rzeczywiście jest niewypłacalna, jest proste. Często nastręcza ono wielu wątpliwości. Przyjmuje się, że brak możliwości wykonywania zobowiązań finansowych musi wynikać z jednoznacznej, obiektywnej oceny. Jeżeli na przykład trudności w regulowaniu zobowiązań są chwilowe to nie można mówić o niewypłacalności. Kluczowa jest więc tutaj obiektywna ocena kondycji finansowej spółki.

Upadłość spółki z o.o. – jak i kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może być najlepszym – jeśli nie jedynym – wyjściem. Jedna z kluczowych informacji jest taka, że wniosek o upadłość spółki z o.o. może zostać złożony przez samą spółkę, a dokładniej, przez osoby uprawnione do jej reprezentowania (czyli przez członków zarządu spółki), a także przez wierzycieli.

Wniosek o upadłość spółki z o.o. powinien zawierać między innymi następujące informacje:

 • wszystkie dane identyfikacyjne spółki z o.o.,
 • informacje na temat adresu spółki wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane reprezentantów spółki z o.o. – opcjonalnie likwidatorów, jeśli takowi zostali ustanowieni,
 • uzasadnienie – to najważniejszy element wniosku o upadłość spółki z o.o., w którym powinny pojawić się wszystkie istotne informacje, będące podstawą do złożenia wniosku.

Do wniosku o upadłość spółki z o.o. należy dołączyć załączniki, takie jak aktualny wykaz majątku spółki, bilans z ostatnich 30 dni, a także spis wierzycieli.  Dodatkowo trzeba załączyć wykaz wydanych przeciwko spółce tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Informacje z załączników powinny zawierać wszystkie dane niezbędne do jednoznacznego określenia, że dana spółka stała się niewypłacalna. Dokładne wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wskazane są w art. 22, 22a oraz 23 Prawa upadłościowego. Wniosek należy wnieść do właściwego sądu upadłościowego w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Określenie daty powstania stanu niewypłacalności może być jednak wyzwaniem. W tej kwestii pomoże z pewnością doświadczony licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Kiedy spółka z o.o. jest niewypłacalna?

Stan niewypłacalności zachodzi co do zasady wtedy, gdy spółka z o.o. nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące (ujęcie płynnościowe stanu niewypłacalności). Warte podkreślenia jest to, iż spółka powinna mieć opóźnienia w płatnościach minimum do dwóch wierzycieli. Jest to jednak kwestia ocenna i z sytuacji spółki z o.o. może wynikać, że jest ona niewypłacalna pomimo tego, że nie ma jeszcze opóźnień dłuższych niż trzy miesiące i co więcej ma opóźnienie w płatności tylko wobec jednego wierzyciela. Wedle ujęcia bilansowego niewypłacalność spółki z o.o. zachodzi także wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego). Do majątku spółki, o którym mowa powyżej nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości.
Z kolei do zobowiązań pieniężnych, o których mowa wyżej, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Nie warto przekraczać dopuszczalnych terminów!

Bardzo istotne jest, aby wniosek został złożony w odpowiednim terminie. W przypadku upadłości spółki z o.o., wniosek musi zostać złożony w terminie 30 dni od momentu, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości.

Oczywistym jest, że określenie konkretnego dnia nie zawsze jest proste. Właśnie dlatego, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy eksperta. Pomoże on określić, kiedy dokładnie dana spółka stała się niewypłacalna. Istnieje bowiem przynajmniej kilkanaście metod rachunkowych, mających na celu określenie niewypłacalności spółki z o.o. Niezbędna jest tu jednak ekspercka wiedza z zakresu prawa i księgowości.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – skutki.

Złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. ma wiele konsekwencji, dlatego w każdym przypadku konieczne jest rozważenie, czy jest to najlepsza droga postępowania. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że wszystkie procedury związane z upadłością spółki z o.o. prowadzone są przez wyznaczonego syndyka. Z kolei syndyk nadzorowany jest przez sędziego komisarza. Zarząd spółki z o.o. oraz jej udziałowcy muszą być świadomi, że syndyk będzie szczegółowo analizować wszelkie czynności dokonane przez spółkę. Dotyczy to w szczególności czynności prawnych dokonanych na 12 miesięcy przed dniem wniesienia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. W sytuacji gdy dana czynność odbyła się z pokrzywdzeniem dla wierzycieli to syndyk (bądź sędzia komisarz) uzna ją za bezskuteczną wobec masy upadłości.

W trakcie postępowania upadłościowego członkowie zarządu, a także wspólnicy, nie mogą w żaden sposób dysponować majątkiem spółki. Wszystkie środki są bowiem wykorzystywane do spłacenia zobowiązań spółki. Zawieszane są i następnie umarzane wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone wobec spółki z o.o.

Co z odpowiedzialnością osobistą członków spółki z o.o.?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda kwestia odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Otóż przede wszystkim członkowie zarządu są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., jeśli ta stanie się niewypłacalna. Jeżeli tego nie zrobią, grożą im konsekwencje – mogą na przykład odpowiadać za zobowiązania spółki z o.o. bądź szkodę wyrządzoną wierzycielom.

Co do zasady członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy egzekucja wobec niej okazuje się bezskuteczna. Odpowiedzialności tej można uniknąć wtedy, gdy członek zarządu udowodni, że wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w ustawowym terminie lub że nie złożono go nie z jego winy. Członkowie zarządu mogą również zwolnić się z odpowiedzialności za długi spółki z o.o. jeśli wykażą, iż niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie spowodowało szkody po stronie jej wierzycieli. Istnieje także możliwość, że członek zarządu nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli w odpowiednim czasie rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku restrukturyzacji zasadnicza różnica polega jednak na tym, iż sąd musi otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w ustawowym terminie na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy upadłości od odpowiedzialności za długi spółki chroni samo wniesienie wniosku do sądu.

W sytuacji, gdy zarząd spółki nie złożył wniosku o upadłość – pomimo wystąpienia przesłanek – lub gdy zrobiono to po terminie, mogą zostać wyciągnięte także inne konsekwencje. Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej na przykład:

 1. w niektórych przypadkach członkowie zarządu mogą odpowiadać karnie. Przewiduje się tutaj karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika. Zakaz może trwać od 3 do nawet 10 lat,

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać również orzeczony wobec osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Wniosek o upadłość firmy w takim przypadku powinien być również zgłoszony w ustawowym terminie. Jest on taki sam jak dla wniosku o upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o. – warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.

Upadłość spółki z o.o. jest procesem, który wymaga nie tylko dopilnowania terminów, lecz także szerokiej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego już w momencie, gdy w firmie pojawiają się pierwsze problemy z wypłacalnością, warto zasięgnąć opinii eksperta, mającego odpowiednią wiedzę prawno-ekonomiczną. Być może okaże się, że postępowanie restrukturyzacyjne okaże się dobrym rozwiązaniem. Jeżeli natomiast wystąpią przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki z o.o., wsparcie prawne również może okazać się niezbędne. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.


 • Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

  Opłata sądowa za wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wynosi 1.000,00 zł. Zaliczka na koszty postępowania to jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu wynosi ono 6.736,60 zł. Można wnioskować o zwolnienie z tych opłat. Jednak w tym celu wymagane będzie wykazanie, że wspólnicy spółki z o.o. nie mogą dokapitalizować spółki. Do kosztów sądowych dojdzie jeszcze koszt obsługi prawnej. Jest on indywidualnie ustalany w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

   O autorze

   Krzysztof Lipiński

   Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
   Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

   kontakt@lipinskikancelaria.pl
   tel. 792 873 876

  • Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

   Długość rozpatrywania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest różna. Wiele zależy od tego do którego sądu upadłościowego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku dużych sądów, dla przykładu Sąd w Gdańsku rozpatrzenie wniosku potrwa około 4 miesięcy. Sąd w Elblągu rozpatrzy zaś wniosek o wiele szybciej – w około dwa tygodnie.

    O autorze

    Krzysztof Lipiński

    Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
    Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

    kontakt@lipinskikancelaria.pl
    tel. 792 873 876

   • Czy do ogłoszenia upadłości spółki z o.o. konieczny jest majątek?

    Tak, w celu ogłoszenia upadłości spółka musi posiadać odpowiedni majątek. Najlepiej, aby to był majątek płynny. Wartość majątku powinna być adekwatna do stopnia skomplikowania postępowania upadłościowego. Im bardziej skomplikowane postępowanie, tym dłużej będzie ono trwać. Ergo tym więcej kosztów jest konieczne do jego przeprowadzenia. Generalnie w celu ogłoszenia upadłości spółki z o.o. majątek spółki musi być wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz choć w części zobowiązań spółki. Koszty postępowania określa zaś, na etapie ogłaszania przez sąd upadłości, tymczasowy nadzorca sądowy. Sąd powołuje go, aby ustalił stan majątkowy niewypłacalnej spółki z o.o. oraz oszacował koszty postępowania upadłościowego. Jeśli majątek spółki będzie miał odpowiednią wartość likwidacyjną do sąd ogłosi jej upadłość i tymczasowy nadzorca sądowy obejmie funkcję syndyka.

     O autorze

     Krzysztof Lipiński

     Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
     Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

     kontakt@lipinskikancelaria.pl
     tel. 792 873 876

     • O autorze

      Krzysztof Lipiński

      Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
      Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

      kontakt@lipinskikancelaria.pl
      tel. 792 873 876

      Misja

      Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

      Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

      Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

      Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
      • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
      • ilości zobowiązań,
      • kwot poszczególnych zobowiązań,
      • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
      • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
      • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
      Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
      Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
      Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
      • restrukturyzacja firm,
      • oddłużanie firm,
      • negocjacje z wierzycielami,
      • upadłość firmy,
      • upadłość konsumencka,
      • postępowania egzekucyjne,
      • obsługa prawna firm,
      • doradztwo podatkowe,
      • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
      • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
      Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
      Kancelaria specjalizuje się w:
      • prawie upadłościowym,
      • restrukturyzacyjnym,
      • bankowym,
      • gospodarczym.

      Ostatnie Wpisy

      Wyłączenie auta z masy upadłości

      Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

      Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

      Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

      Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

      W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

      Zobacz wszystkie na blogu

      Polecane artykuły

      Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym

      Pisaliśmy już na naszym blogu o podatkowych skutkach umorzenia zobowiązań w upadłości oraz o skutkach ich umorzenia poza upadłością. W niniejszym wpisie omówimy podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przy czym opiszemy to zagadnienie zarówno z perspektywy dłużnika, jak i wierzyciela. Umorzenie zobowiązań poza postępowaniem restrukturyzacyjnym Zawarcie z wierzycielem ugody polegającej na umorzeniu części…

      Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

      W tym artykule odpowiemy na pytanie czym jest plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Plan spłaty jest bowiem w większości przypadków najważniejszy dla dłużnika, który ogłosił upadłość. Jest to końcowy etap procesu oddłużania w upadłości konsumenckiej. W jednym z poprzednich wpisów na blogu pisaliśmy o możliwości uzyskania oddłużenia wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie będziemy zatem…

      Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

      Upadłość konsumencka bądź prawidłowo to określając upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje możliwość uzyskania oddłużenia. Opisaliśmy już na naszym blogu zasady uzyskiwania oddłużenia upadłego w upadłości konsumenckiej oraz ustalania planu spłaty wierzycieli. W niniejszym artykule opiszemy umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej bądź ogólniej rzecz ujmując osoby fizycznej. Odpowiemy również na pytanie, jakie długi nie…

      Biuro w Gdańsku

      Wały Piastowskie 1/118,
      80-855 Gdańsk

      Biuro w Gdyni

      Al. Zwycięstwa 241/13
      81-521 Gdynia