Upadłość spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Każdego roku w Polsce upadłość ogłasza kilkaset spółek z o.o. Powodem jest niewypłacalność, która może być skutkiem między innymi obecnie panującej trudnej sytuacji gospodarczej. Co warto wiedzieć na temat upadłości spółki z o.o.? W niniejszym artykule zebrane zostały wszystkie istotne informacje. Wyjaśniamy, na czym polega upadłość spółki z o.o.

Na czym polega upadłość spółki z o.o.?

Upadłość jest specjalną procedurą, która przewidziana została na wypadek znalezienia się spółki w stanie niewypłacalności. Jest to stan, w którym traci ona zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych. Głównym celem likwidacji spółki jest spieniężenie posiadanych przez nią aktywów, a następnie wykorzystanie ich do spłacenia zobowiązań wobec jej wierzycieli. Jednocześnie upadłość jest narzędziem, które zapewnia ochronę wierzycielom danej spółki – na przykład na wypadek celowego uszczuplenia majątku.

Należy podkreślić, że upadłość spółki nie jest zawsze tożsama z jej likwidacją. W systemie prawnym terminy te oznaczają inne sytuacje (upadłość nie musi bowiem prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa). O upadłości mówimy wtedy, gdy spółka w dalszym ciągu istnieje, jednak znalazła się w stanie niewypłacalności. Natomiast gdy dochodzi do likwidacji spółki (w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych), przestaje ona istnieć.

Przykładowo po ogłoszeniu upadłości syndyk może sprzedać spółkę w całości i będzie ona dalej działać na rynku. Umożliwia to pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Możliwe jest również spieniężenie majątku spółki przez syndyka i następnie wykreślenie spółki z KRS. Taki scenariusz jest najczęściej występującym.

Dowiedz się więcej o upadłości spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

W jakich sytuacjach warto rozważyć ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Niewypłacalność to przyczyna upadłości spółek. O niewypłacalności mówimy z reguły w sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jest to wystarczająca przesłanka do ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli występują zatem co najmniej dwa zobowiązania, które nie są spłacane od trzech miesięcy, to domniemuje się, że spółka jest niewypłacalna.

Nie zawsze jednak jednoznaczne stwierdzenie, czy spółka z o.o. rzeczywiście jest niewypłacalna, jest proste. Często nastręcza ono wielu wątpliwości. Przyjmuje się, że brak możliwości wykonywania zobowiązań finansowych musi wynikać z jednoznacznej, obiektywnej oceny. Jeżeli na przykład trudności w regulowaniu zobowiązań są chwilowe to nie można mówić o niewypłacalności. Kluczowa jest więc tutaj obiektywna ocena kondycji finansowej spółki.

Upadłość spółki z o.o. – jak i kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może być najlepszym – jeśli nie jedynym – wyjściem. Jedna z kluczowych informacji jest taka, że wniosek o upadłość spółki z o.o. może zostać złożony przez samą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej, przez osoby uprawnione do jej reprezentowania (czyli przez członków zarządu), a także przez wierzycieli.

Wniosek o upadłość spółki z o.o. powinien zawierać między innymi następujące informacje:

 • wszystkie dane identyfikacyjne spółki z o.o.,
 • informacje na temat adresu spółki wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane reprezentantów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – opcjonalnie likwidatorów, jeśli takowi zostali ustanowieni,
 • uzasadnienie – to najważniejszy element wniosku o upadłość spółki, w którym powinny pojawić się wszystkie istotne informacje, będące podstawą do złożenia wniosku.

Do wniosku o upadłość spółki z o.o. należy dołączyć załączniki, takie jak aktualny wykaz majątku spółki, bilans, a także spis wierzycieli.  Dodatkowo trzeba załączyć wykaz wydanych przeciwko spółce tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Informacje z załączników powinny zawierać wszystkie dane niezbędne do jednoznacznego określenia, że dana spółka stała się niewypłacalna.

Dokładne wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wskazane są w art. 22, 22a oraz 23 Prawa upadłościowego. Wniosek należy wnieść do właściwego sądu upadłościowego w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Określenie daty powstania stanu niewypłacalności może być jednak wyzwaniem. W tej kwestii pomoże z pewnością doświadczony licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Pomoże on także określić, jakie będą koszty postępowania upadłościowego.

Kiedy spółka z o.o. jest niewypłacalna?

Stan niewypłacalności zachodzi co do zasady wtedy, gdy spółka z o.o. nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące (ujęcie płynnościowe stanu niewypłacalności). Warte podkreślenia jest to, iż spółka powinna mieć opóźnienia w płatnościach minimum w stosunku do dwóch wierzycieli. Jest to jednak kwestia ocenna i z sytuacji spółki może wynikać, że jest ona niewypłacalna pomimo tego, że nie ma jeszcze opóźnień dłuższych niż trzy miesiące i co więcej ma opóźnienie w płatności tylko wobec jednego wierzyciela.

Wedle ujęcia bilansowego niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodzi także wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego). Do majątku spółki, o którym mowa powyżej nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości.

Z kolei do zobowiązań pieniężnych, o których mowa wyżej, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Nie warto przekraczać dopuszczalnych terminów!

Bardzo istotne jest, aby do złożenia wniosku doszło w odpowiednim terminie. W przypadku upadłości spółki z o.o., wniosek musi zostać złożony w terminie 30 dni od momentu, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości. Nie zawsze jednak członkowie zarządu potrafią zadbać o to, aby we właściwym czasie zgłoszono wniosek, głównie dlatego, że trudno jest jednoznacznie określić, kiedy dokładnie wystąpił problem z niewypłacalnością. Aby jednak ogłosić upadłość spółki (i ochronić zarząd przed odpowiedzialnością za długi spółki), precyzyjne określenie dnia wystąpienia stanu niewypłacalności jest konieczne.

Jak określić datę powstania niewypłacalności?

Oczywistym jest, że określenie konkretnego dnia nie zawsze jest proste. Właśnie dlatego, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy eksperta. Pomoże on określić, kiedy dokładnie dana spółka stała się niewypłacalna i w jakim terminie będzie konieczny obowiązek złożenia wniosku. Innymi słowy, zadba o to, aby we właściwym czasie zgłoszono wniosek o upadłość. Istnieją bowiem różne metody rachunkowe, mające na celu określenie niewypłacalności spółki z o.o. Niezbędna jest tu jednak ekspercka wiedza z zakresu prawa i księgowości.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – skutki.

Wiele osób zastanawia się, co dokładnie dzieje się po ogłoszeniu upadłości spółki i jakie są skutki takiego rozwiązania. Złożenie wniosku o upadłość spółki ma wiele konsekwencji, dlatego w każdym przypadku konieczne jest rozważenie, czy jest to najlepsza droga postępowania. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że wszystkie procedury związane z upadłością spółki prowadzone są przez wyznaczonego syndyka. Z kolei syndyk nadzorowany jest przez sędziego komisarza.

Zarząd spółki z o.o. oraz jej udziałowcy muszą być świadomi, że syndyk będzie szczegółowo analizować wszelkie czynności prawne dokonane przez spółkę. Dotyczy to w szczególności czynności prawnych dokonanych na 12 miesięcy przed dniem wniesienia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. W sytuacji, gdy dana czynność odbyła się z pokrzywdzeniem dla wierzycieli, to syndyk (bądź sędzia komisarz) uzna ją za bezskuteczną wobec masy upadłości.

W trakcie postępowania upadłościowego członkowie zarządu, a także wspólnicy, nie mogą w żaden sposób dysponować majątkiem spółki. Jednocześnie są jednak zobowiązani do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego. To jeden z powodów, dla których proces upadłości spółki jest tak trudny. Wszystkie środki są bowiem wykorzystywane do spłacenia zobowiązań spółki. Zawieszane są i następnie umarzane wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone wobec spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu – najważniejsze informacje

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda kwestia odpowiedzialności członków zarządu spółki w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Otóż przede wszystkim członkowie zarządu są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, jeśli ta stanie się niewypłacalna. Jeżeli tego nie zrobią, grożą im konsekwencje – członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o. bądź szkodę wyrządzoną wierzycielom.

Jeśli chodzi o członków zarządu, co do zasady ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy egzekucja wobec niej okazuje się bezskuteczna. Odpowiedzialności tej można uniknąć wtedy, gdy członek zarządu udowodni, że wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w ustawowym terminie lub że nie złożono go nie z jego winy.

Czy jest szansa na zwolnienie z odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Członkowie zarządu mogą również zwolnić się z odpowiedzialności za długi spółki, jeśli wykażą, iż niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie spowodowało szkody po stronie jej wierzycieli. Istnieje także możliwość, że członek zarządu nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli w odpowiednim czasie doszło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. To bardzo ważna informacja dla członków zarządu, nie warto bowiem zwlekać z rozpoczęciem całej procedury.

W przypadku restrukturyzacji zasadnicza różnica polega jednak na tym, iż sąd musi otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w ustawowym terminie na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego również towarzyszy szereg procedur. Przy upadłości od odpowiedzialności za długi spółki chroni samo wniesienie wniosku do sądu.

Należy mieć świadomość, że nieprzestrzeganie reguł postępowania upadłościowego może mieć bardzo poważne konsekwencje. Chodzi tutaj nie tylko o majątek spółki i zarządzanie nim, ale też dotrzymywanie ustawowym terminów, na przykład na złożenie wniosku. Sąd upadłościowy ma szereg wymagań i należy spełnić je wszystkie.

Co w sytuacji, gdy nie złożono wniosku o upadłość w ustawowym terminie?

W sytuacji, gdy zarząd spółki nie złożył wniosku o upadłość – pomimo wystąpienia przesłanek – lub gdy zrobiono to po terminie, mogą zostać wyciągnięte także inne konsekwencje. Członkowie zarządu spółki mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej na przykład:

 1. w niektórych przypadkach członkowie mogą odpowiadać karnie. Przewiduje się tutaj karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika. Zakaz może trwać od 3 do nawet 10 lat.

Choć postępowanie upadłościowe jest trudne, niezgłoszenie wniosku w terminie nie jest dobrym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie ma perspektyw na poprawę kondycji finansowej spółki, a zadłużenie spółki rośnie, warto jak najszybciej złożyć wniosek.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać również orzeczony wobec osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Wszystko zależy od sądu stwierdzającego ogłoszenie upadłości podmiotu. Wniosek o upadłość firmy w takim przypadku powinien być również zgłoszony w ustawowym terminie. Jest on taki sam jak dla wniosku o upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o. – warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia

Upadłość spółki z o.o. jest procesem, który wymaga nie tylko dopilnowania terminów, lecz także szerokiej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego już w momencie, gdy w firmie pojawiają się pierwsze problemy z wypłacalnością, warto zasięgnąć opinii eksperta, mającego odpowiednią wiedzę prawno-ekonomiczną.

Być może postępowanie restrukturyzacyjne okaże się dobrym rozwiązaniem. Należy jednak mieć świadomość, że otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego również towarzyszą złożone procedury. Jest to jednak dobre rozwiązanie dla osób, które nie są przekonane do tego, aby ogłosić upadłość spółki.

Jeżeli natomiast wystąpią przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki z o.o., wsparcie prawne również może okazać się niezbędne. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.


 • Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

  Opłata sądowa za wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wynosi 1.000,00 zł. Zaliczka na koszty postępowania to jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu wynosi ono 6.736,60 zł. Można wnioskować o zwolnienie z tych opłat. Jednak w tym celu wymagane będzie wykazanie, że wspólnicy spółki z o.o. nie mogą dokapitalizować spółki. Do kosztów sądowych dojdzie jeszcze koszt obsługi prawnej. Jest on indywidualnie ustalany w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

   O autorze

   Krzysztof Lipiński

   Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

   Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

   Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  • Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

   Długość rozpatrywania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest różna. Wiele zależy od tego do którego sądu upadłościowego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku dużych sądów, dla przykładu Sąd w Gdańsku rozpatrzenie wniosku potrwa około 4 miesięcy. Sąd w Elblągu rozpatrzy zaś wniosek o wiele szybciej – w około dwa tygodnie.

    O autorze

    Krzysztof Lipiński

    Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

    Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

    Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

   • Czy do ogłoszenia upadłości spółki z o.o. konieczny jest majątek?

    Tak, w celu ogłoszenia upadłości spółka musi posiadać odpowiedni majątek. Najlepiej, aby to był majątek płynny. Wartość majątku powinna być adekwatna do stopnia skomplikowania postępowania upadłościowego. Im bardziej skomplikowane postępowanie, tym dłużej będzie ono trwać. Ergo tym więcej kosztów jest konieczne do jego przeprowadzenia. Generalnie w celu ogłoszenia upadłości spółki z o.o. majątek spółki musi być wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz choć w części zobowiązań spółki. Koszty postępowania określa zaś, na etapie ogłaszania przez sąd upadłości, tymczasowy nadzorca sądowy. Sąd powołuje go, aby ustalił stan majątkowy niewypłacalnej spółki z o.o. oraz oszacował koszty postępowania upadłościowego. Jeśli majątek spółki będzie miał odpowiednią wartość likwidacyjną do sąd ogłosi jej upadłość i tymczasowy nadzorca sądowy obejmie funkcję syndyka.

     O autorze

     Krzysztof Lipiński

     Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

     Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

     Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

     • O autorze

      Krzysztof Lipiński

      Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

      Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

      Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

      Misja

      Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

      Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

      Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

      Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
      • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
      • ilości zobowiązań,
      • kwot poszczególnych zobowiązań,
      • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
      • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
      • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
      Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
      Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
      Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
      • restrukturyzacja firm,
      • oddłużanie firm,
      • negocjacje z wierzycielami,
      • upadłość firmy,
      • upadłość konsumencka,
      • postępowania egzekucyjne,
      • obsługa prawna firm,
      • doradztwo podatkowe,
      • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
      • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
      Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
      Kancelaria specjalizuje się w:
      • prawie upadłościowym,
      • restrukturyzacyjnym,
      • bankowym,
      • gospodarczym.

      Ostatnie Wpisy

      Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

      Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

      Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

      Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

      Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

      W tym tygodniu nasza praca zaowocowała na tyle, że warto się tym pochwalić. 1. Sąd zatwierdził bowiem układ firmy transportowej. Wkrótce orzeczenie się uprawomocni i po redukcji całości odsetek i rozłożeniu płatności na raty przedsiębiorstwo zacznie wykonywać układ. Układ zakładał całkowite umorzenie odsetek i rozłożenie płatności na 84 miesiące. Kwota wierzytelności objętych układem wynosiła około…

      Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

      Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

      Choć instytucja skargi pauliańskiej wydaje się być dość skomplikowana, w praktyce rozwiązanie to może być skutecznym sposobem na odzyskanie środków od niewypłacalnych dłużników. Jest to niezwykle istotne narzędzie w rękach wszystkich wierzycieli, a z perspektywy prawa upadłościowego, może być wykorzystywane również przez syndyka w celu ubezskutecznienia czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Definicja skargi…

      Zobacz wszystkie na blogu

      Polecane artykuły

      Kancelaria odpowiada na pytania czytelników

      Kancelaria odpowiada na pytania czytelników "Rzeczpospolitej"

      Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" odpowiadamy na pytania czytelników. Z artykułami można zapoznać się w poniższym linku.

      Upadłość konsumencka Starogard Gdański

      Upadłość konsumencka Starogard Gdański

      W sytuacji gdy utraciłeś płynność finansową i nie widać perspektyw na jej poprawę powinieneś rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe jest jednak skomplikowanym procesem i należy odpowiednio się do niego przygotować. Dłużnik musi zarazem znać wszelkie konsekwencje ogłoszenia upadłości. Jako kancelaria posiadająca uprawnienia syndyka z pewnością należycie przeprowadzimy się przez proces oddłużania w upadłości. Na…

      Restrukturyzacja Koszalin

      Restrukturyzacja Koszalin

      Restrukturyzacja firmy w mieście Koszalin. Restrukturyzacja firmy pozwala na redukcję zadłużenia oraz może chronić przez egzekucją komorniczą. Nadrzędnym celem restrukturyzacji jest ochrona przed upadłością poprzez przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do długoterminowego konkurowania na rynku. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest co do zasady przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. To od niego w znacznej mierze zależeć będzie ostateczny rezultat zainicjowanego…

      Biuro w Gdańsku

      ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
      80-227 Gdańsk

      Biuro w Gdyni

      Al. Zwycięstwa 241/13
      81-521 Gdynia