...

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. może oznaczać szereg zmian w jej strukturze oraz działalności operacyjnej. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć jej wydajność i poprawić (wzmocnić) płynność finansową. Czasami restrukturyzacja spółki z o.o. będzie jednak bazować wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli na zawarciu układu z wierzycielami. Zazwyczaj dochodzi bowiem do zmiany sposobu spłaty zobowiązań spółki z o.o. Nie oznacza to, iż modyfikacji nie ulegają również zobowiązanie niepieniężne. Kiedy warto rozważyć proces restrukturyzacji spółki z o.o. oraz na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o.?

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: cele

Celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z o.o. jest przede wszystkim uniknięcie konieczności ogłaszania jej upadłości. Chodzi zatem również o ochronę jej majątku oraz dodatkowo o ochronę zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki z o.o. Niestety, obecnie – w związku z trudną sytuacją gospodarczą – wielu przedsiębiorców zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, objawiającymi się przede wszystkim kłopotami ze spłatą posiadanych zobowiązań finansowych. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla każdej spółki z o.o., w szczególności wtedy, gdy nie ma perspektyw na rozwiązanie problemu z wypłacalnością. Możemy wyróżnić restrukturyzację operacyjną oraz finansową. Restrukturyzacja operacyjna ma za zadanie wyeliminowanie działań nierentownych i podnieść wartość przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja finansowa polega zazwyczaj na zawarciu układu z wierzycielami wedle którego zostanie ustalony nowy sposób spłaty zobowiązań. Efektem tych działań jest oczywiście odzyskanie płynności finansowej i niezakłócone dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Restrukturyzacja spółki z o.o. możliwa jest do przeprowadzenia na skutek zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Niesie ono szereg korzyści dla zadłużonego przedsiębiorstwa oraz dla jego wierzycieli. Jego skutkiem ma być zawarcie układu z wierzycielami, który co do zasady jest dla nich bardziej korzystny niż ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Postępowanie restrukturyzacyjne to w wielu przypadkach najlepsze rozwiązanie.

Restrukturyzacja spółki ma za zadanie stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa i przystosować jego działania do okoliczności panujących na rynku. Samo wszczęcie procedury daje ochronę przed egzekucjami komorniczymi oraz karencję w spłacie zobowiązań. Jest to cenny dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czas na wdrożenie procedury naprawczej.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Na czym polega restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak już zostało wyżej wskazane restrukturyzacja spółki z o.o. możliwa jest poprzez zastosowanie jednej z procedur wskazanych w Prawie restrukturyzacyjnym. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala bowiem na ochronę przedsiębiorstwa i wprowadzanie w tym czasie koniecznych zmian. Zarząd spółki z o.o. ma zatem czas na wprowadzenie w życie działań z zakresu restrukturyzacji operacyjnej. Dodatkowo w ramach głosowania nad układem może dojść do ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązań spółki.

Moratorium w spłacie zobowiązań

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie spłaca swoich zobowiązań objętych układem. Czyli takich, które istniały na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, bądź na dzień układowy (dotyczy to postępowania o zatwierdzenie układu). Przykładowo jeśli postępowanie zostanie otwarte przez sąd restrukturyzacyjny z dniem 7 lipca 2024 r. to wszystkie zobowiązania do 6 lipca (wraz z tym dniem) objęte są układem. Zakładamy wariant, że objęte są układem również zobowiązania zabezpieczone rzeczowo, a więc hipoteką bądź zastawem. Zarząd spółki z o.o. musi zdawać sobie zarazem sprawę z tego, iż wszystkie zobowiązania, które powstaną od 7 lipca 2024 r. muszą być terminowo spłacane. Nieterminowe regulowanie zobowiązań powstających po otwarciu postępowania może bowiem prowadzić do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd. Może to być również przyczyną umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Ochrona przed egzekucją komorniczą

Ochrona ta materializuje się choćby poprzez ochronę przed egzekucją komorniczą. Chroniony jest zatem majątek spółki. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego jest bowiem zakaz wszczynania nowych egzekucji komorniczych. Organy egzekucyjne nie zatem przykładowo zajmować rachunków bankowych i podejmować nowych czynności egzekucyjnych w już wszczętych postępowaniach egzekucyjnych. Możliwe jest również uchylenie zajęć dokonanych przez komornika sądowego. Istotną ochroną jest również ochrona przed wypowiadaniem umów spółki z o.o. kluczowych dla jej działalności operacyjnej. Dzięki temu spółka może w niezakłócony sposób kontynuować swoją działalność operacyjną.

Głosowanie nad układem

Postępowanie restrukturyzacyjne polega co do zasady na przeprowadzeniu głosowania nad propozycjami układowymi konstruowanymi przez dłużnika. Propozycje układowe mogą dotyczyć zobowiązań pieniężnych oraz tych niepieniężnych (przykładowo zmiana terminu wykonania zlecenia). Wierzyciele mogą głosować korespondencyjnie bądź osobiście na zgromadzeniu wierzycieli. Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy zakładają najczęściej:

 • zmniejszenie wysokości zadłużenia (przykładowo całkowite umorzenie odsetek i brak ich dalszego naliczania oraz umorzenie części kapitału),
 • zmianę i ustalenie nowych terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
 • karencję w spłacie zobowiązań.

Zawarcie układu przez wierzycieli uprawnia dłużnika (dotyczy to wyłącznie postępowania o zatwierdzenie układu) do złożenia wniosku do sądu restrukturyzacyjnego o jego zatwierdzenie. Poprzez zatwierdzenie układu wszelkie egzekucje komornicze są umarzane. Majątek spółki jest zatem chroniony. Prawo restrukturyzacyjne szczegółowo reguluje tę kwestię.

Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: jak to wygląda?

Według prawa restrukturyzacyjnego możliwe są cztery procedury, które mogą być wykorzystane w celu niedoprowadzenia do upadłości firmy:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe
 • oraz wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Rozpoczęcie restrukturyzacji spółki z o.o. we właściwym czasie może uchronić przedsiębiorstwo przed kryzysem, a także ochronić członków zarządu spółki przed ponoszeniem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jest to zarazem ochrona przed widmem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach spółek. Urzędy Skarbowe korzystają coraz częściej z tej instytucji. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego odbywa się szereg procesów, mających na celu przywrócenie płynności finansowej firmy. Szczególnie popularne jest obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu, z uwagi na to, że cały proces jest stosunkowo prosty i nie jest bardzo długotrwały. O tej procedurze pisaliśmy w artykule jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Przedsiębiorcy, których sytuacja jest mocno skomplikowana oraz tacy, którzy potrzebują najszerszej ochrony decydują się też na postępowanie sanacyjne. Obecnie około 90% wszystkich postępowań to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. Ich popularność warunkowana jest szybkością procesu restrukturyzacyjnego. Dobór właściwego rodzaju postępowania powinien jednak być zawsze poprzedzony analizą sytuacji spółki. Jako kancelaria z dużym doświadczeniem oraz tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego oferujemy przeprowadzenie gruntownej i rzetelnej analizy spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. Podsumowanie.

Jeśli zastanawiasz się nad restrukturyzacją spółki z o.o., skontaktuj się z naszą kancelarią. Być może odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie okaże się postępowanie sanacyjne lub postępowanie o zatwierdzenie układu? W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością restrukturyzacja spółki wymaga dokładnej analizy. Pomagamy i udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu. Zapewniamy indywidualne podejście do Twojej sprawy oraz prowadzimy negocjacje z wierzycielami. Przeprowadziliśmy z powodzeniem restrukturyzację bardzo dużych spółek, jak i mniejszych podmiotów. Doradca restrukturyzacyjny oferuje wsparcie na każdym etapie w celu przywrócenia dłużnikowi zdolności do opłacania własnych zobowiązań, i to jak najszybciej. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzimy zaś wedle najlepszych praktyk zwiększających prawdopodobieństwo przyjęcia układu przez wierzycieli.

Może Cię również zainteresować:

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Upadłość przedsiębiorcy – jednoosobowa działalność gospodarcza

Kategorie:

Upadłość przedsiębiorcy - jednoosobowa działalność gospodarcza. Od 24 marca 2020 r. upadłość przedsiębiorcy jednoosobowego nie różni się wiele od tzw. upadłości konsumenckiej. Ustawodawca praktycznie zrównał sytuację przedsiębiorcy osoby fizycznej z sytuacją osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są niemalże identyczne jak dla konsumenta. Mam tu na myśli głównie…

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kategorie:

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. usunęła przepisy, na podstawie których znaczna część wniosków o ogłoszenie upadłości była oddalana. Dotyczyło to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zaniechali złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Klienci zadają pytanie czy w takiej sytuacji możliwy jest ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W…

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Kategorie:

W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie dłużnik chce unormować swoją sytuację, ale nie chce ogłaszać upadłości. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu – upadłość jest zawsze ostatecznością. Obecnie dostępne są różne rozwiązania, które można optymalnie dobrać do sytuacji dłużnika. Warto wiedzieć zatem w jaki sposób dłużnik będący osobą fizyczną…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]