...

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu.

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Zacznijmy jednak od tego czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu i jak można przeprowadzić w jego ramach restrukturyzację firmy w tym restrukturyzację spółki z o.o.? Jest to jeden z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych wskazanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. W ramach tego postępowania przedsiębiorca zmagający się z problemami ze zdolnością płatniczą może ochronić swoje przedsiębiorstwo i kontynuować spokojnie działalność. Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu chroni bowiem majątek firmy przed egzekucją komorniczą. Daje również możliwość uchylenia dokonanych już zajęć komorniczych. Dłużnik uzyskuje również ochronę przed wypowiadaniem umów kluczowych dla działalności jego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

W trakcie postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik nie musi spłacać zobowiązań, które miał na dzień układowy. Pozwala to zyskać cenny czas na wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie i przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia z nimi układu.

Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu daje zatem dłużnikowi szansę na ratunek przed upadłością czy też przed komornikiem sądowym. Celem postępowania jest bowiem zawarcie układu z wierzycielami.

Na czym polega układ z wierzycielami?

Odpowiadając na pytanie na czym polega układ z wierzycielami wskazać należy, że chodzi po prostu o ustalenie nowego sposobu spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa. Dłużnik przedstawia zatem swoim wierzycielom propozycje układowe, które wskazują na nowy sposób spłaty zobowiązań. Propozycje układowe powinny być oczywiście skonstruowane w oparciu o możliwości finansowe dłużnika oraz wartość i płynność jego majątku. Doświadczona kancelaria restrukturyzacyjna, w której pracują osoby posiadający licencje ministerstwa sprawiedliwości na wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego doradzi dłużnikowi jak skonstruować optymalne propozycje układowe. Najczęściej pojawiające się propozycje układowe to:

 • Umorzenie części odsetek od wierzytelności głównej.
 • Umorzenie części należności głównej.
 • Rozłożenie nowo powstałej kwoty zobowiązań na raty, które dłużnik będzie mógł spłacać.
 • Spłatę zobowiązań w ramach układu częściowo likwidacyjnego zakładającego częściową sprzedaż majątku dłużnika.
 • Karencję w spłacie zobowiązań – przykładowo 12 miesięcy.

Wierzyciele po otrzymaniu karty do głosowania wraz z propozycjami układowymi oddają głos za układem bądź przeciwko układowi. Jak zostanie uzyskana większość osobowa oraz kapitałowa (2/3 zobowiązań) to układ jest przyjęty przez wierzycieli.

Czym jest dzień układowy i jakie ma znaczenie?

Dzień układowy to dzień wedle którego ustalana jest kwota wierzytelności danego wierzyciela, która jest objęta układem. Dzień ten rozstrzyga zarazem, który z wierzycieli jest objęty układem. Wedle art. 211 Prawa restrukturyzacyjnego:

Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Oznacza to, że dzień układowy nie może być wyznaczony później niż na trzy miesiące przed wniesieniem do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o zatwierdzenie układu. Dłużnik ma zatem tylko trzy miesiące na przeprowadzenie procedury głosowania z wierzycielami. Jeśli w tym czasie nadzorca układu stwierdzi zawarcie układu to dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sądy w różnym terminie rozpatrują wnioski. Wszystko zależy od obłożenia sądu liczbą spraw restrukturyzacyjnych. Może zatem się zdarzyć, że wniosek zostanie rozpatrzony w 14 dni. Rozpatrywanie wniosku o zatwierdzenie układu może też potrwać nawet dłużej niż 12 miesięcy.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Kim jest nadzorca układu i doradca restrukturyzacyjny?

Nadzorcą układu może być wyłącznie osoba wykonująca zawód zaufania publicznego doradcy restrukturyzacyjnego. Na koniec 2023 roku takich osób jest około 2000. Jednak zaledwie około 5% spośród tych osób posiada kwalifikację w swoim zawodzie. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny to osoba wykazująca się dużym doświadczeniem i wiedzą w swym zawodzie. Osoby takie są zarazem dedykowane do prowadzenia najtrudniejszych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Mając na uwadze powyższe dłużnik powinien wybierać doradcę restrukturyzacyjnego po zweryfikowaniu jego dotychczasowego dorobku i kwalifikacji. W tym w szczególności jego skuteczności, a nie zaś jedynie liczbę prowadzonych postępowań.

Kto może otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może otworzyć każdy przedsiębiorca. Może to być zatem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i spółka prawa handlowego. Postępowanie restrukturyzacyjne może również otworzyć rolnik prowadzący gospodarstwo rolne w ramach którego prowadzi produkcję roślinną bądź zwierzęcą.

Dłużnik chcący otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu musi być niewypłacalny bądź tą niewypłacalnością zagrożony. Stan niewypłacalności opisany jest w ustawie Prawo upadłościowe. Wedle art. 11 prawa upadłościowego:

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Stan zagrożenia niewypłacalnością opisany jest w art. 6 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego:


3. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

W celu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu przedsiębiorca musi zawrzeć umowę o nadzór nad postępowaniem z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dłużnik ma zatem możliwość wyboru dowolnego doradcy restrukturyzacyjnego. Wybór ten ma bardzo duże znaczenie w kontekście zawarcia układu i jego zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest bowiem skomplikowanym procesem. Samo zaś przeprowadzenie procedury głosowania i nadzór nad tym postępowaniem wymaga szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia, aby wszystko było wykonane zgodnie z prawem, co spowoduje, że sąd zatwierdzi układ.

W celu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu po zawarciu umowy o nadzór konieczne jest sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Spis wierzytelności.

Spis wierzytelności to po prostu spis zobowiązań dłużnika, które ten posiada na dzień układowy. Sporządza go dłużnik i powinien on zawierać co najmniej:

 • Pełną nazwę wierzyciela wraz ze wskazaniem formy prawnej.
 • Dane adresowe wierzyciela.
 • KRS lub NIP wierzyciela.
 • Kwotę wierzytelności danego wierzyciela.
 • Informację z czego wynika wierzytelność.
 • Informację o zabezpieczeniach wierzytelności (hipoteka, zastaw, zastaw skarbowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu? Spis wierzytelności spornych.

W celu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu suma wierzytelności spornych nie może przekraczać progu 15% ogółu wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Wierzytelności sporne to takie, których dłużnik nie uznaje, bądź nie uznaje w części. Może to być przykładowo wierzytelność, co do której dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty.

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Zakres wstępnego planu restukturyzacyjnego w naszej kancelarii jest znacznie szerszy niż nakazuje Prawo restrukturyzacyjne. Wedle art. 9 tej ustawy:


1. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

1) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

2) wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

3) wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

2. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

3. Jeżeli dłużnik nie może załączyć sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, podaje przyczyny niezałączenia sprawozdania.

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu? Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Po zawarciu umowy o nadzór nad postępowaniem o zatwierdzenie, sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego nadzorca układu może obwieścić o ustaleniu dnia układowego. Obwieszczenia nadzorca dokonuje w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych. Dzień obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. To właśnie od tego dnia dłużnik uzyskuje szeroką ochronę opisaną we wcześniejszej części niniejszego artykułu.

Kancelaria kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy to doświadczony zespół wyspecjalizowany w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. Krzysztof Lipiński jako właściciel kancelarii posiada licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Kancelaria cieszy się uznaniem sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co potwierdza liczba postępowań, w których kancelaria jest wyznaczana przez sądy do pełnienia funkcji syndyka czy nadzorcy. Restrukturyzacja firmy czy też restrukturyzacja spółki z o.o. to jeden z dwóch głównych filarów naszej działalności. Jeśli są Państwo zainteresowani kwestią restrukturyzacji firmy to zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

Kategorie:

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym. Jakie mogą być propozycje układowe? Propozycje układowe, które w praktyce można…

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Kategorie:

Czy wobec problemów, które spotykają rolnika, istnieją możliwości ochrony przed niewypłacalnością? Na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego? W tym tekście przybliżam informacje na ten temat. Kancelaria restrukturyzacyjna, którą prowadzę ze wspólnikami w Gdyni i w Gdańsku to miejsce, w którym mogą Państwo uzyskać jeszcze więcej informacji i wsparcia prawnego na każdym etapie prowadzenia gospodarstwa.  [nc4wp_slogan title="Dowiedz…

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Kategorie:

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Zacznijmy jednak…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]