...

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go przygotować.

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny i co powinien zawierać?

Wstępny plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych dokumentów, które przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera opis trudnej sytuacji przedsiębiorcy i przyczyn, które doprowadziły do pogorszenia się jego sytuacji finansowej. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym przedsiębiorca przedstawia również wstępną strategię rozwiązania problemów. To, co musi się znaleźć we wstępnym planie restrukturyzacyjnym, można znaleźć w artykule 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Są to:

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Przygotowanie takiej analizy powinno być rzetelne, co pozwoli należycie określić środki restrukturyzacyjne. Przedsiębiorca ma za zadanie przeanalizować sytuację swojej firmy oraz wskazać, kiedy zaczęły się problemy finansowe, które spowodowały niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością. Kluczowe dla tej części dokumentu jest określenie, co dokładnie stało się ich przyczyną. Mogą być to czynniki zewnętrzne jak na przykład nieprawidłowe zarządzanie firmą, jak i zewnętrzne, takie jak pandemia czy problemy z dostawcami. Warto również je uszeregować pod względem wpływu, jakie każda z nich miała na funkcjonowanie firmy. Wskazanie tych przyczyn ma za zadanie pozwolić dobrać optymalne środki restrukturyzacyjne. Na tym etapie warto również przedstawić działania, które dotychczas podjął przedsiębiorca i które okazały się nieskuteczne.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

W tym miejscu przedsiębiorca powinien opisać i wskazać jakie działania planuje podjąć, aby poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Środki powinny wyjaśniać, w jaki sposób przedsiębiorca planuje poradzić sobie z przyczynami swojej trudnej sytuacji finansowej. Szczegółowo rozpisane przez przedsiębiorcę przyczyny powstania problemów finansowych będą stanowić podstawę do zaplanowania kolejnych kroków w celu skutecznej restrukturyzacji firmy. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca musi dokładnie określić jakie koszty będą się wiązały z podjęciem konkretnych środków.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Harmonogram wdrożenia środków zaproponowanych przez przedsiębiorcę może zależeć od wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Sam harmonogram może przewidywać wdrażanie środków zaraz po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ale również wprowadzenie ich po zatwierdzeniu układu przez sąd restrukturyzacyjny. Oczywiście nie ma tutaj konieczności wskazywania dokładnych dat, w których zostaną wdrożone środki. Ważniejsze jest to, żeby harmonogram był rozplanowany w taki sposób, aby firma mogła sobie poradzić z poniesieniem wszystkich kosztów, które wynikają z zaproponowanych wcześniej środków restrukturyzacyjnych.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Sprawozdanie finansowe dłużnika, sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed złożeniem wniosku.

Warto zauważyć, że to sprawozdanie nie jest całkowicie nowym dokumentem sporządzanym specjalnie na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego. Powinno ono odpowiadać dotychczasowym standardom, które zostały przyjęte przez przedsiębiorcę oraz powinno być zgodne z ustawą o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Jeżeli z obiektywnych powodów przedsiębiorca, na przykład z powodu braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, nie jest w stanie złożyć sprawozdania, które odpowiada wszystkim wymogom prawnym, powinien ten fakt uzasadnić we wstępnym planie restrukturyzacyjnym. W praktyce przez dłużnika składany jest bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz wykaz majątku przedsiębiorstwa. Przygotowanie sprawozdania finansowego jest bowiem czasochłonne i zazwyczaj nie ma możliwość, aby je sporządzić.

Wstępny plan restrukturyzacyjny – dodatkowe elementy.

Powyżej zostały opisane minimalne wymogi dla wstępnego planu restrukturyzacyjnego, jednakże, co również jest praktyką w naszej kancelarii, warto rozważyć rozszerzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Z naszej praktyki wynika, że zawarcie dodatkowych elementów, takich jak opis przedsiębiorstwa oraz jego historii, wykaz majątku oraz przedłożeniu wyników finansowych za 5 ostatnich lat prowadzenia działalności gospodarczej może zwiększyć szansę na otwarcie wybranego postępowania restrukturyzacyjnego, oraz w długotrwałej perspektywie, na osiągniecie porozumienia z wierzycielami i zawarcie układu.

Restrukturyzacja spółki z o.o. – sprawdź co warto o niej wiedzieć!

Z jakiego powodu wstępny plan restrukturyzacyjny jest tak ważny?

Przede wszystkim, wstępny plan restrukturyzacyjny należy złożyć wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego (z zastrzeżeniem, że nie musi go składać wnioskodawca, który jest wierzycielem przedsiębiorcy). Dłużnik musi również sporządzić wstępny plan restrukturyzacyjny w celu otwarcia przez nadzorcę układu postępowania o zatwierdzenie układu. Jeśli przedsiębiorca nie załączy go do wniosku, to sąd nie pochyli się nad aspektami merytorycznymi wniosku, tylko od razu go odrzuci, z powodu niespełnienia wymogów formalnych wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku postępowania układowego i sanacyjnego przedsiębiorca musi również sporządzić uzasadnienie, w którym wykaże, że wdrożenie planu przywróci mu zdolność do wykonywania zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania oraz kosztów samego postępowania. Generalnie rzecz biorąc celem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest przekonanie sądu, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami, a nie do ich pokrzywdzenia.

W przypadku postępowania o zatwierdzeniu układu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dopiero po sporządzeniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Dopiero to obwieszczenie przyznaje przedsiębiorcy ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym oraz przed wypowiedzeniem przez wierzycieli niektórych, kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej umów.

Cel postępowania restrukturyzacyjnego.

W tym miejscu warto przypomnieć, że głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki zawarciu z wierzycielami układu, który będzie satysfakcjonujący dla każdej ze stron, przedsiębiorca zyskuje szansę na dalsze prowadzenie firmy oraz na spłatę długów na korzystnych warunkach. Kluczowe jest jednak to, żeby wstępny plan restrukturyzacyjny zawierał wszelkie niezbędne informacje i argumentację, która będzie przemawiała za tym, że wyjście z problemów finansowych i w rezultacie spłata zobowiązań są możliwe.

Ochrona praw wierzyciela to jeden z ważnych elementów restrukturyzacji. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Wstępny plan restrukturyzacyjny – dlaczego powinieneś skontaktować się z profesjonalistą?

O ile podstawowe elementy wstępnego planu restrukturyzacyjnego są zawsze takie same, o tyle sytuacja firmy w każdym przypadku będzie inna. W praktyce, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw, sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego wymaga współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin. Jak wyżej wskazałem, wstępny plan restrukturyzacyjny ma kluczowe znaczenie dla sądu bądź nadzorcy układu. Pozwala on na określenie, czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest zasadne. Warto podkreślić, że równie ważne co przekonanie sądu, a może nawet ważniejsze, jest przekonanie wierzycieli o zasadności restrukturyzacji. W każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych to wierzyciele będą decydować nad zawarciem układu przez głosowanie nad układem. Doświadczony doradca restrukturyzacyjny, posiadający zarówno wiedzę ekonomiczną, jak i prawną, zadba o to, żeby wstępny plan restrukturyzacyjny zawierał wszystkie istotne elementy oraz żeby był przekonujący dla sądu i dla wierzycieli. Pomoc profesjonalisty w tym wypadku znacznie zwiększa szansę na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz na zawarcie układu z wierzycielami.

Czym jest plan restukturyzacyjny?

Warto również zaznaczyć, że na podstawie wstępnego planu restrukturyzacyjnego doradca restrukturyzacyjny, pełniący funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym sporządza plan restrukturyzacyjny. Jest to znacznie bardziej skomplikowany dokument. Wymaga on nie tylko wiedzy prawnej i ekonomicznej, ale także poznania sytuacji restrukturyzowanego przedsiębiorstwa „od podszewki”. W przypadku sporządzania planu restrukturyzacyjnego korzystnym dla wyniku postępowania restrukturyzacyjnego może okazać się szczegółowość i rzetelność planu restrukturyzacyjnego. Poza elementami wskazanymi w art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego, plan powinien zawierać rozbudowaną analizę finansową przedsiębiorstwa.  W postępowaniu o zatwierdzenie układu przedsiębiorca wybiera nadzorcę układu. W przypadku zaś pozostałych postępowań dłużnik może za zgodą wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił odpowiednio funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy. Przedsiębiorca ma zatem możliwość wyboru specjalisty, już na etapie planowania otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Doświadczony doradca restrukturyzacyjny może przez cały czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego zadbać o ochronę Twojej firmy przed upadłością. Finalnie powinno to się przyczynić do przywrócenia przedsiębiorstwu płynności finansowej.

O autorze

Szymon Chmura

Student 4 roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim na specjalizacji cywilno-prawnej. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa korporacyjnego oraz postępowań spornych. Doświadczenie w tych obszarach prawa zdobywa od pierwszego roku studiów m.in. w trójmiejskich kancelariach oraz tych o zasięgu ogólnopolskim. Jest jednym z założycieli oraz Przewodniczącym Koła Naukowego Prawa Handlowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Finalista konkursów z dziedzin takich jak prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe i postępowanie cywilne, ale także konkursów krasomówczych i negocjacyjnych . Prywatnie trenuje kickboxing, czyta książki popularnonaukowe i ogląda filmy.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł). Spośród 111 wierzycieli za układem wypowiedziało się…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Rosnące koszty działalności firm budowlanych i transportowych

Kategorie:

Nieprzewidywalne obecnie możliwe wzrosty kosztów prowadzenia działalności dokuczają w zasadzie wszystkim przedsiębiorcom. Galopująca inflacja daje się we znaki również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Z naszych obserwacji wynika, że wspomniana nieprzewidywalność daje się obecnie we znaki w szczególności firmom budowlanym i transportowym. Rosnące koszty działalności firm budowlanych i transportowych to głównie: rosnące ceny paliw, wymagania…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Kategorie:

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli. Kancelaria w mediach

Kategorie:

Wiele zostało napisane o restrukturyzacji i o jej zaletach, widzianych jednak z perspektywy dłużnika. Nawarstwiające się obecnie problemy polskich firm powodują zwiększoną liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Uzasadnionym zatem jest poświęcenie uwagi wierzycielom i postawienie pytania o opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli. Na łamach dziennika Rzeczpospolita udzielamy odpowiedzi na pytanie czy zwarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]