...

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa jest kluczowym dokumentem postępowania restrukturyzacyjnego firmy. To właśnie w oparciu o ten dokument wierzyciele w znacznej mierze podejmują decyzję w przedmiocie głosowania nad układem. Dotyczy to z pewnością wierzycieli takich jak banki, czy też wierzyciele publicznoprawni. Sporządzenie dobrego planu restrukturyzacji firmy wymaga połączenia wiedzy ekonomicznej oraz prawnej. Nie jest więc zadaniem prostym i nie jest możliwe bez dobrej współpracy na linii dłużnik – nadzorca bądź zarządca sądowy. To od dłużnika muszą bowiem wypłynąć informacje i dokumenty konieczne do jego sporządzenia. Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa zawiera bowiem między innymi opis przedsiębiorstwa oraz przyczyny powstania jego trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto wskazać trzeba jakie środki zostaną wdrożone, aby uzdrowić sytuację w firmie. Informacji, które muszą choć częściowo wypłynąć od dłużnika jest o wiele więcej. Wszystkie minimalne wymogi planu restrukturyzacyjnego określa art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego. W naszej ocenie plan restrukturyzacyjny powinien jednak zawierać o wiele więcej informacji. Wymogi ustawowe oferują bowiem wierzycielom zbyt wąskie spektrum informacji, a im więcej informacji oni otrzymają tym większa szansa na uzyskanie głosu za układem.

Potwierdza to praktyka naszej kancelarii.

Potrzebujesz planu restrukturyzacyjnego firmy?

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny firmy?

Za sporządzenie planu restrukturyzacyjnego odpowiedzialny jest nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca sądowy. Termin na jego wykonanie uzależniony jest od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Minimalny czas wynosi 14 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd. Mowa w tym przypadku o przyspieszonym postępowaniu układowym.

Dłużnik może wybrać jeden z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. I tak dla przykładu w obecnie najbardziej popularnym postępowaniu o zatwierdzenie układu, plan restrukturyzacyjny powinien być sporządzony do dnia zawiadomienia o Zgromadzeniu wierzycieli. Oznacza to, że na jego wykonanie jest maksymalnie około trzech miesięcy. W przypadku postępowań restrukturyzacyjnych otwieranych przez sąd, czas na sporządzenie planu jest znacznie krótszy i co do zasady powinien być wykonany maksymalnie w miesiąc. Taki termin ustawodawca przewidział właśnie dla postępowania układowego oraz sanacyjnego. Może jednak zdarzyć się, iż w sanacji plan naprawczy firmy zostanie złożony w terminie trzech miesięcy.

SPORZĄDZAMY ROZBUDOWANE O ANALIZĘ EKONOMICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA PLANY RESTRUKTURYZACYJNE. PRZEKŁADA SIĘ TO NA SKUTECZNOSĆ PROWADZONYCH PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH.

Kiedy sporządza się wstępny plan restrukturyzacyjny?

Sporządza się go zawsze, gdy ma dojść do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jego zakres jest jednak znacznie mniejszy niż planu restrukturyzacyjnego. Znaczenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest jednak bardzo istotne. To właśnie między innymi na jego podstawie sąd podejmuje decyzję o zasadności otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wykazanie tej zasadności wymaga oczywiście uzasadnienia ekonomicznego wspartego argumentacją prawną.

Rzetelne (czyli skutkujące otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego) sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego nie jest zatem prostym zadaniem. Sama wiedza prawnicza nie będzie tu wystarczająca. Zasadne jest bowiem wykonanie analizy finansowej przedsiębiorstwa i zaprognozowanie jego wyników finansowych, co wymaga zaawansowanej wiedzy ekonomicznej.

Co zawiera wstępny plan restrukturyzacyjny?

Podstawowy, czyli ustawowy zakres wstępnego planu restrukturyzacyjnego to:

 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.
 • sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Znaczenie planu restrukturyzacyjnego.

Nie będziemy skupiać się na tym jak sporządzić plan restrukturyzacyjny, gdyż bywa to dokument o objętości około 60 stron. Istotne jest zaś jego znaczenie jako narzędzia do przekonania wierzycieli za słusznością restrukturyzacji firmy dłużnika. Innymi słowy plan restrukturyzacyjny może być bardzo pomocny w przekonaniu wierzycieli do głosowania za układem. Propozycje układowe zakładają zazwyczaj redukcję zobowiązań i dodatkowe ich rozterminowanie w czasie, co nie jest pożądanym rozwiązaniem dla wierzycieli. W związku z tym tylko rzetelne opracowanie planu restrukturyzacyjnego może przekonać wierzycieli, że spłata ich wierzytelności w mniejszych kwotach jest dla nich ekonomicznie uzasadniona.

Poprawność sporządzenia planu restrukturyzacyjnego jest również weryfikowana przez sąd restrukturyzacyjny. Moment tej weryfikacji jest różny w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Środki restrukturyzacyjne.

Jednym z elementów planu restrukturyzacyjnego, jaki nakazuje opisać Prawo restrukturyzacyjne są środki restrukturyzacyjne, harmonogram ich wdrożenia wraz z podaniem ich kosztu. W celu prawidłowego i kompleksowego opisania środków restrukturyzacyjnych konieczne jest najpierw wskazanie i opisanie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Warto bowiem wykazać, że wdrażane środki restrukturyzacyjne zapobiegną w przyszłości ponownemu powstaniu trudnej sytuacji ekonomicznej w firmie.

Środki restrukturyzacyjne mogą polegać nie tylko na wyeliminowaniu bądź poprawie nierentownych przedsięwzięć w firmie. Restrukturyzacja może bowiem również polegać na wdrażaniu nowych projektów w firmie. Wtedy warto dokonać oceny danego projektu inwestycyjnego pod kątem jego opłacalności. W przypadku mniejszych firm właściciele zazwyczaj wiedzą co trzeba zmienić. Znają bowiem swoje przedsiębiorstwo. To co należy zawsze zweryfikować to z pewnością kwestie dotyczące rentowności oraz wyników osiąganych przez firmę na podstawowej działalności operacyjnej. Okazuje się bowiem, że w kwestii marżowości można zazwyczaj wprowadzić dość szybko konieczne zmiany, które poprawią rentowność. Warto również zwrócić uwagę na kapitał obrotowy, w tym kwestie dotyczące rotacji należności i zobowiązań. Pomocna w tym wszystkim będzie rzetelna analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w planie restrukturyzacyjnym. Potrzebna, czy nie?

Analiza finansowa i szersza od niej analiza ekonomiczna są w naszej ocenie bardzo istotnym elementem planu restrukturyzacyjnego. Prawo restrukturyzacyjne nie nakłada obowiązku jej zamieszczania w planie. Trudno sobie jednak wyobrazić w jaki sposób wierzyciele mają podjąć decyzję o głosowaniu nad układem, skoro nie znają aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa? Z tego względu w naszych planach restrukturyzacyjnych część dotycząca analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa jest bardzo rozbudowana. Jak zostało wyżej wskazane dzięki rzetelnej analizie finansowej spółki można przykładowo wyłapać kwestie rotacji należności, zobowiązań czy też zapasów. Kwestie te umykają czasami zarządzającym, a mają one istotny wpływ na płynność finansową oraz koszty firmy, a więc na rentowność. Restrukturyzacja firmy powinna być zatem poprzedzoną analizą ekonomiczną.

Rzetelny plan restrukturyzacyjny kluczem do zawarcia układu z wierzycielami.

Jak już wyżej wskazaliśmy transparentny i rzetelnie wykonany plan restrukturyzacyjny jest bardzo pomocnym narzędziem w zawarciu układu z wierzycielami. Potwierdza to nasza praktyka, w której stawiamy między innymi na szeroki opis przedsiębiorstwa z wiarygodną wyceną jego aktywów. Takie podejście pozwala bowiem wierzycielom dokonać świadomej decyzji o ekonomicznej zasadności proponowanego przez dłużnika układu.

Jeśli chcą Państwo zweryfikować sytuację swojego przedsiębiorstwa pod kątem podjęcia działań restrukturyzacyjnych to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Z powodzeniem przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne dużych spółek kapitałowych, jak i mniejszych firm.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]