Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwala na lepsze zarządzanie działalnością. Dzięki rzetelnie sporządzonej analizie finansowej można przykładowo zidentyfikować rentowność poszczególnych segmentów działalności operacyjnej. Można również zbadać procesy zachodzące w przedsiębiorstwie (np. odnawianie zapasów, spływ należności, czy też cykl dotyczący kapitału obrotowego). Są to jedynie niektóre zalety analizy finansowej, która powinna być narzędziem w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa oparta jest przede wszystkim na sprawozdaniach finansowych spółek prowadzących księgowość na zasadzie pełnej księgowości. Jej celem jest przetworzenie informacji zawartych w sprawozdaniach. Bazuje zatem na bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz na informacji dodatkowej i wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Wynik analizy finansowej służy do podejmowania decyzji gospodarczych przez kadrę menedżerską. Dzięki niej zarządy spółek mogą bowiem lepiej poznać i ocenić zjawiska gospodarcze. Analiza finansowa służy również do opracowania sposobów usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Co równie ważne dzięki niej można określić skutki ekonomiczno-finansowe proponowanych decyzji. Generalnie rzecz ujmując analiza finansowa ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czyli poprawić jego rentowność i zmaksymalizować zysk. Pozwala również na uzyskanie informacji o kondycji spółki. Jest zatem kluczowa w kontekście podejmowanych decyzji. Co istotne analiza finansowa może być bardzo pomocna w restrukturyzacji firmy.

Analiza finansowa w praktyce.

O analizie finansowej można by pisać naprawdę wiele. Najlepiej jednak pokazać ją na przykładach.

Co do zasady przedsiębiorstwa powoływane są do życia w celu generowania zysków. Nieodłącznym elementem zysku jest zaś marża oraz rentowność. Analiza finansowa pozwala ustalić wiele rodzajów rentowności. Do najbardziej popularnych należą:

 • rentowność kapitałów własnych,
 • rentowność aktywów,
 • rentowność sprzedaży.

Poniższa analiza pokazuje, jak kształtowała się rentowność na przestrzeni ostatnich pięciu lat funkcjonowania spółki na rynku.

Z powyższej analizy ewidentnie wynika, że rentowność przedsiębiorstwa spada co implikuje konieczność zrestrukturyzowania działalności firmy. Bez tego utraci ona bowiem płynność finansową i będzie zmuszona ogłosić upadłość.

Analiza zadłużenia spółki.

Bardzo istotna jest część analizy dotycząca zadłużenia. Pozwala przykładowo ustalić:

 • stopę zadłużenia ogółem,
 • wskaźnik zadłużenia aktywów,
 • wskaźnik finansowania aktywów trwałych kapitałem własnym,
 • udział zobowiązań długoterminowych w pasywach,
 • udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach,
 • wskaźnik obsługi zadłużenia
 • wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia.

Zaznaczamy, że do prawidłowego zrozumienia analizy finansowej konieczne jest poznanie formuł na bazie których jest sporządzana. Pozwala to odpowiednio interpretować wyniki. Nie ma bowiem jakiś ustawowych narzuconych wskaźników czy też sposobów ich liczenia. Są one co prawda zbliżone, lecz mogą się różnić. Z powyższego można by wysnuć wniosek, że możliwość spłaty zadłużenia jest wysoka, przy jednoczesnym skokowym wręcz wzroście zobowiązań krótkoterminowych. Wniosek taki jest oczywiście błędny.

Przykładów wykorzystania analizy finansowej do zarządzania przedsiębiorstwem jest o wiele więcej. Można bowiem badać sam bilans bądź rachunek zysków i strat, czy też cash flow. Można również mieszać pozycje z tych dokumentów i na ich podstawie weryfikować różne zjawiska.

Jedno jest pewne analiza finansowa jest skutecznym narzędziem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Jeśli chcą Państwo wykonać analizę finansową swojego przedsiębiorstwa to zapraszamy do kontaktu. Doradztwo biznesowe, w tym analiza ekonomiczna firmy są bowiem nieodłącznym elementem naszych usług.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej (zaawansowane postępowania egzekucyjne)

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej (zaawansowane postępowania egzekucyjne)

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii – udało nam się zawrzeć układ z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa działającego w ramach dwóch branż: reklamowej oraz dotyczącej wytwarzania i sprzedaży kolekcji biżuterii rękodzielniczej. Sprawą zajmowała się Adwokat Katarzyna Marcinkiewicz, której należą się bardzo duże wyrazy uznania, albowiem była to bardzo trudna sprawa w…

Wyłączenie auta z masy upadłości

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi spółki komandytowej

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi spółki komandytowej

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia