Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym.

Jakie mogą być propozycje układowe?

Propozycje układowe, które w praktyce można najczęściej spotkać ustawodawca wskazał w art. 156 prawa restrukturyzacyjnego i są to: 

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:

1)odroczenie terminu wykonania;

2)rozłożenie spłaty na raty;

3)zmniejszenie wysokości;

4)konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5)zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Możliwe jest zastosowanie dowolnej kombinacji wyżej wskazanych propozycji. Można również zaproponować inne, ważne tylko aby były zgodne z przepisami prawa. Przykładowo może to być ograniczenie dłużnika w zarządzie jego majątkiem na czas wykonywania układu. Istotne jest również to, aby propozycje układowe ze sobą nie kolidowały i wzajemnie się nie wykluczały.

Propozycje układowe dotyczą zobowiązań dłużnika powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Z mocy samego prawa są one objęte układem i propozycje układowe odnoszą się do nich.

Czy wszystkie zobowiązania firmy objęte są układem?

Ustawodawca wskazał szereg wyjątków w przedmiocie wierzytelności objętych układem Uwzględnić tu trzeba takie wyjątki jak:

 • wierzytelności alimentacyjne, renty i odszkodowania za wywołanie choroby, etc,
 • roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw
 • wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.
 • zobowiązania dłużnika zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie. W tym przypadku traktuje się je jak wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, czyli wierzyciel musi wyrazić zgodę na objęcie ich układem.

W zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteka, zastaw) i ze stosunku pracy wierzyciel musi wyrazić zgodę na ich objęcie układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Po wyrażeniu zgody wierzyciel może zagłosować za przyjęciem układu, bądź zagłosować przeciwko układowi. Wyłom w tym zakresie jest w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tym przypadku wierzyciele z zabezpieczeniem rzeczowym również objęci są układem. Dłużnik musi jednak zapewnić im poziom zaspokojenia nie niższy niż w egzekucji komorniczej bądź w upadłości.

Kto i do kiedy może złożyć propozycje układowe?

Propozycje układowe może złożyć:

 • dłużnik,
 • rada wierzycieli,
 • nadzorca lub zarządca sądowy,
 • wierzyciel lub wierzyciele posiadający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 prawa restrukturyzacyjnego.

Mając powyższe na względzie dłużnik musi liczyć się z tym, że mogą zostać przyjęte propozycje układowe, na które się nie zgodził. Złożone raz propozycje układowe można modyfikować i można to wykonać do dnia zgromadzenia wierzycieli. Są jednak w tej materii pewne ograniczenia dotyczące głosów wierzycieli oddanych przed zmianą kształtu propozycji układowych.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – podział wierzycieli na grupy

Propozycje układowe mogą i w praktyce zazwyczaj przewidują podział wierzycieli na grupy, które obejmują konkretne kategorie interesów. Dłużnik musi jednak pamiętać, że warunki restrukturyzacji zobowiązań muszą być jednakowe dla wierzycieli z tej samej grupy. Nie muszą jednak być identyczne dla wszystkich grup. W związku z tym możliwe jest przedstawienie różnych propozycji układowych wobec danych grup wierzycieli. Oznacza to, że poziom i termin zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli z poszczególnych grup może być zróżnicowany.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – o czym trzeba jeszcze pamiętać?

Propozycje układowe dotyczące zobowiązań wobec ZUS i FGŚP mogą polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu zapłaty. Nie ma tu możliwości ich zredukowania. Od razu wyjaśniamy, że nie dotyczy to zobowiązań podatkowych, które mogą być zredukowane.

Możliwe jest zaproponowanie korzystniejszych propozycji układowych dla wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzieli finansowania niezbędnego do wykonania układu.

Restrukturyzacja zobowiązań ze stosunku pracy nie może pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Restrukturyzacja zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo (hipoteka, zastaw) może być zróżnicowana adekwatnie do przysługującego im pierwszeństwa.

Czy wymagana jest jednomyślność wierzycieli do przyjęcia układu?

Jednomyślność wierzycieli nie jest wymagana do przyjęcia układu. Z tego też względu bardzo istotne jest, aby odpowiednio „pracować” z wierzycielami w celu przekonania ich do takich warunków układu, za którymi będą głosować. Układ jest kompromisem pomiędzy tym co wierzyciele powinni otrzymać, a tym co mogą otrzymać w upadłości. Trzeba zatem włożyć nieco wysiłku w wypracowanie porozumienia, które zostanie przyjęte. Bez tego restrukturyzacja przedsiębiorstwa raczej nie będzie możliwa.

Układ może być przyjęty, jeśli za zgromadzeniu wierzycieli stawi się co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania. W celu przyjęcia układu wymagane jest wypracowanie większości osobowej i kapitałowej. Ta pierwsza zachodzi wtedy, gdy za układem zagłosuje większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Wierzyciele Ci muszą reprezentować co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – podsumowanie

Przygotowanie odpowiednich propozycji układowych w połączeniu z wiarygodnym planem restrukturyzacyjnym zwiększy szanse dłużnika na ratunek przed upadłością i przeprowadzenie restrukturyzacji. Chcesz skonsultować swoją sytuację? Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

Zawarty układ firmy transportowej

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i następnie zawarty układ firmy transportowej pozwoliły dłużnikowi na prowadzenie działalności w niezakłócony sposób. Do zawarcia układu doprowadziliśmy w zaledwie trzy miesiące. Dłużnik złożył do sądu wniosek o…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński nadzorcą układu Motocave sp. z o.o.

Szanowni Państwo,W dniu 2 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41 / 2021 poz. 14745 ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu wobec Motocave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Ku Ujściu 60 (80-549 Gdańsk), o numerze KRS 0000651455, NIP 5833223040, REGON 366038068. Postępowanie prowadzone jest…

Kim jest i co robi syndyk?

Większość ludzi kojarzy taki zawód jak syndyk. Dłużnicy myślący o ogłoszeniu upadłości zazwyczaj wręcz obawiają się go, porównując zarazem do komornika. Czy zasadnie? Trudno to ocenić, bowiem wiele zależy od syndyka, ale też od samego dłużnika. W sytuacji, gdy dłużnik odpowiednio współpracuje z syndykiem to nie ma czego się obawiać. Transparentna postawa dłużnika nieutrudniająca prowadzenia…

Upadłość konsumencka Starogard Gdański

W sytuacji gdy utraciłeś płynność finansową i nie widać perspektyw na jej poprawę powinieneś rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe jest jednak skomplikowanym procesem i należy odpowiednio się do niego przygotować. Dłużnik musi zarazem znać wszelkie konsekwencje ogłoszenia upadłości. Jako kancelaria posiadająca uprawnienia syndyka z pewnością należycie przeprowadzimy się przez proces oddłużania w upadłości. Na…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia