Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym.

Jakie mogą być propozycje układowe?

Propozycje układowe, które w praktyce można najczęściej spotkać ustawodawca wskazał w art. 156 prawa restrukturyzacyjnego i są to: 

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:

1)odroczenie terminu wykonania;

2)rozłożenie spłaty na raty;

3)zmniejszenie wysokości;

4)konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5)zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Możliwe jest zastosowanie dowolnej kombinacji wyżej wskazanych propozycji. Można również zaproponować inne, ważne tylko aby były zgodne z przepisami prawa. Przykładowo może to być ograniczenie dłużnika w zarządzie jego majątkiem na czas wykonywania układu. Istotne jest również to, aby propozycje układowe ze sobą nie kolidowały i wzajemnie się nie wykluczały.

Propozycje układowe dotyczą zobowiązań dłużnika powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Z mocy samego prawa są one objęte układem i propozycje układowe odnoszą się do nich.

Czy wszystkie zobowiązania firmy objęte są układem?

Ustawodawca wskazał szereg wyjątków w przedmiocie wierzytelności objętych układem Uwzględnić tu trzeba takie wyjątki jak:

 • wierzytelności alimentacyjne, renty i odszkodowania za wywołanie choroby, etc,
 • roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw
 • wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.
 • zobowiązania dłużnika zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie. W tym przypadku traktuje się je jak wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, czyli wierzyciel musi wyrazić zgodę na objęcie ich układem.

W zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteka, zastaw) i ze stosunku pracy wierzyciel musi wyrazić zgodę na ich objęcie układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Po wyrażeniu zgody wierzyciel może zagłosować za przyjęciem układu, bądź zagłosować przeciwko układowi. Wyłom w tym zakresie jest w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tym przypadku wierzyciele z zabezpieczeniem rzeczowym również objęci są układem. Dłużnik musi jednak zapewnić im poziom zaspokojenia nie niższy niż w egzekucji komorniczej bądź w upadłości.

Kto i do kiedy może złożyć propozycje układowe?

Propozycje układowe może złożyć:

 • dłużnik,
 • rada wierzycieli,
 • nadzorca lub zarządca sądowy,
 • wierzyciel lub wierzyciele posiadający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 prawa restrukturyzacyjnego.

Mając powyższe na względzie dłużnik musi liczyć się z tym, że mogą zostać przyjęte propozycje układowe, na które się nie zgodził. Złożone raz propozycje układowe można modyfikować i można to wykonać do dnia zgromadzenia wierzycieli. Są jednak w tej materii pewne ograniczenia dotyczące głosów wierzycieli oddanych przed zmianą kształtu propozycji układowych.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – podział wierzycieli na grupy

Propozycje układowe mogą i w praktyce zazwyczaj przewidują podział wierzycieli na grupy, które obejmują konkretne kategorie interesów. Dłużnik musi jednak pamiętać, że warunki restrukturyzacji zobowiązań muszą być jednakowe dla wierzycieli z tej samej grupy. Nie muszą jednak być identyczne dla wszystkich grup. W związku z tym możliwe jest przedstawienie różnych propozycji układowych wobec danych grup wierzycieli. Oznacza to, że poziom i termin zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli z poszczególnych grup może być zróżnicowany.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – o czym trzeba jeszcze pamiętać?

Propozycje układowe dotyczące zobowiązań wobec ZUS i FGŚP mogą polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu zapłaty. Nie ma tu możliwości ich zredukowania. Od razu wyjaśniamy, że nie dotyczy to zobowiązań podatkowych, które mogą być zredukowane.

Możliwe jest zaproponowanie korzystniejszych propozycji układowych dla wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzieli finansowania niezbędnego do wykonania układu.

Restrukturyzacja zobowiązań ze stosunku pracy nie może pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Restrukturyzacja zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo (hipoteka, zastaw) może być zróżnicowana adekwatnie do przysługującego im pierwszeństwa.

Czy wymagana jest jednomyślność wierzycieli do przyjęcia układu?

Jednomyślność wierzycieli nie jest wymagana do przyjęcia układu. Z tego też względu bardzo istotne jest, aby odpowiednio „pracować” z wierzycielami w celu przekonania ich do takich warunków układu, za którymi będą głosować. Układ jest kompromisem pomiędzy tym co wierzyciele powinni otrzymać, a tym co mogą otrzymać w upadłości. Trzeba zatem włożyć nieco wysiłku w wypracowanie porozumienia, które zostanie przyjęte. Bez tego restrukturyzacja przedsiębiorstwa raczej nie będzie możliwa.

Układ może być przyjęty, jeśli za zgromadzeniu wierzycieli stawi się co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania. W celu przyjęcia układu wymagane jest wypracowanie większości osobowej i kapitałowej. Ta pierwsza zachodzi wtedy, gdy za układem zagłosuje większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Wierzyciele Ci muszą reprezentować co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy – podsumowanie

Przygotowanie odpowiednich propozycji układowych w połączeniu z wiarygodnym planem restrukturyzacyjnym zwiększy szanse dłużnika na ratunek przed upadłością i przeprowadzenie restrukturyzacji. Chcesz skonsultować swoją sytuację? Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej (zaawansowane postępowania egzekucyjne)

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej (zaawansowane postępowania egzekucyjne)

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii – udało nam się zawrzeć układ z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa działającego w ramach dwóch branż: reklamowej oraz dotyczącej wytwarzania i sprzedaży kolekcji biżuterii rękodzielniczej. Sprawą zajmowała się Adwokat Katarzyna Marcinkiewicz, której należą się bardzo duże wyrazy uznania, albowiem była to bardzo trudna sprawa w…

Wyłączenie auta z masy upadłości

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi spółki komandytowej

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi spółki komandytowej

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym zazwyczaj odbywa się na zgromadzeniu wierzycieli, które zwoływane jest przez sędziego – komisarza lub nadzorcę układu. Głosowanie nad propozycjami układowymi w restrukturyzacji jest zazwyczaj główną przyczyną zwołania zgromadzenia wierzycieli (może być zwołane z innych powodów). To wierzyciele bowiem decydują o tym czy…

Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach rozpoczyna się na etapie kilkumiesięcznych opóźnień w płatnościach bądź nawet egzekucji komorniczych. Również w wielu przypadkach dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest ochrona przed upadłością i odzyskanie płynności finansowej. W związku z tym przedsiębiorcy nie przejmują się zbytnio konsekwencjami zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Bywają jednak sytuacje, w których pozytywna historia kredytowa jest kluczowa…

Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

Jakie są etapy postępowania upadłościowego? Etapy postępowania upadłościowego różnią się w zależności od tego, czy upadłość została ogłoszona w stosunku do przedsiębiorcy czy też konsumenta. W zasadzie to poniżej opiszemy schematycznie cały proces oddłużania uwzględniający również przygotowanie do wniesienia wniosku oraz wykonywanie planu spłat wierzycieli. Oddłużenie osoby fizycznej w upadłości odbywa się w trzech etapach…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia