...

Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

Z dniem 1 grudnia 2021 r. został oddany do użytkowania system teleinformatyczny Krajowy rejestr zadłużonych (dalej jako „KRZ”). W systemie tym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie czynności procesowe są wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań poza systemem KRZ.

Czym tak naprawdę jest Krajowy rejestr zadłużonych?

W systemie tym jako jawnym rejestrze dostępne są dane o dłużnikach, którzy są niewypłacalni oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że dane osoby, która przykładowo ogłosiła upadłość konsumencką będą dostępne w tym rejestrze. To samo dotyczy przedsiębiorcy w stosunku, do którego została ogłoszona upadłość bądź zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Dane te są widoczne w rejestrze KRZ przez określony czas, który jest uzależniony od tego jak długo trwało postępowanie oraz jaki to był rodzaj postępowania (upadłość czy restrukturyzacja firmy).

Co można zrobić w systemie Krajowy rejestr zadłużonych?

Generalnie rzecz biorąc dokonuje się w nim wszelkich czynności związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Tak więc osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką bądź upadłość firmy powinna wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości przez system krajowy rejestr zadłużonych. W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorca musi wnieść wniosek również w systemie KRZ. Uczestnicy postępowań, czyli co do zasady dłużnicy i ich wierzyciele mają dostęp online do akt postępowań.

Jak poruszać się po systemie KRZ?

W KRZ dostępne są cztery portale:

 1. Portal publiczny jako jawny rejestr dostępny dla każdego konieczności logowania.
 2. Portal użytkownika zarejestrowanego dedykowany dla dłużników i ich pełnomocników. Wymaga utworzenia konta w KRZ i zalogowania.
 3. Rejestr dla organów administracji publicznej dedykowany dla organów egzekucyjnych do zamieszczania danych o dłużnikach w stosunku do których była prowadzona egzekucja i została umorzona na skutek bezskuteczności.
 4. Portal użytkownika branżowego dedykowany dla syndyków, nadzorców układu, nadzorców sądowych oraz zarządców sądowych.

Portal publiczny Krajowego rejestru zadłużonych.

Jak wyżej wskazaliśmy portal ten nie wymaga zalogowania i jest dostępny dla każdego. Składa się on z następujących funkcjonalności:

 • Tablica obwieszczeń.
 • Wyszukiwanie podmiotów.
 • Wyszukiwanie wspólników.
 • Wyszukiwanie masy upadłości.
 • Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.
 • Weryfikacja autentyczności dokumentu.

Tablica obwieszczeń, wyszukiwanie podmiotów i wspólników.

W portalu publicznym można zatem wyszukać obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach bądź rozpoczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Można też zweryfikować jaki jest obecny status tych postępowań. Portal publiczny KRZ zapewnia zatem bardzo dużą transparentność postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. W celu wyszukania podmiotu (dłużnika) wystarczy znać jego NIP, PESEL bądź nazwę. Można również wyszukiwać informacje po kryterium daty obwieszczenia i rodzaju postępowania.

Wyszukiwanie masy upadłości.

Ta opcja systemu KRZ ma cztery warianty wyszukiwania:

 • Parametry składnika.
 • Parametry podmiotu.
 • Parametry syndyka.
 • Parametry sygnatury i numeru.

Można zatem wyszukać konkretny składnik majątku przykładowo ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne, prawa majątkowe czy też należności. Można wyszukiwać również po wartości oszacowania składnika masy upadłości.

Wyszukiwanie dostępne jest również po danych konkretnego dłużnika, danych syndyka masy upadłości bądź po sygnaturze postępowania. Jak zatem widać system Krajowy rejestr zadłużonych oferuje dużą transparentność postępowań.

Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.

System KRZ umożliwia również wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych, którzy pełnią funkcję syndyków, nadzorców czy też zarządców sądowych. System pozwala sprawdzić czy dana osoba posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ile prowadzi postępowań oraz jakie to są rodzaje postępowań. Można też sprawdzić, które postępowania się zakończyły, a które wciąż trwają.

Weryfikacja autentyczności dokumentu.

System KRZ umożliwia również weryfikację autentyczności dokumentu. W tym celu trzeba wpisać identyfikator posiadanego dokumentu.

Portal użytkownika zarejestrowanego.

Ta funkcjonalność Krajowego rejestru zadłużonych wymaga utworzenia konta w systemie oraz zalogowania. W związku z brzmieniem przepisów prawa wszelkie pisma i czynności procesowe muszą być wnoszone i wykonywane w systemie KRZ. Dokonywanie tych czynności poza systemem nie wywiera żadnych skutków prawnych. W związku z tym każdy dłużnik, który chce ogłosić upadłość bądź zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne musi utworzyć sobie konto w KRZ. Tak samo wygląda sytuacja wierzycieli, którzy są uczestnikami postępowań – aby mieć wgląd w akta i wykonywać jakiekolwiek czynności w tychże postępowaniach, muszą mieć konto w KRZ i się do niego zalogować.

Portal użytkownika branżowego.

Jest to część, z której mogą korzystać wyłącznie doradcy restrukturyzacyjni, którzy pełnią funkcje syndyków, nadzorców oraz zarządców. Ta część systemu również wymaga utworzenia konta i zalogowania.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł). Spośród 111 wierzycieli za układem wypowiedziało się…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Zacznijmy jednak…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Egzekucja komornicza – jak się bronić?

Kategorie:

Egzekucja komornicza - jak się bronić? Sposobów na ochronę przed egzekucją komorniczą jest do wyboru kilka. Istotne jest jednak podjęcie skutecznych działań, zapewniających ochronę przed komornikiem w przypadku rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym artykule podajemy sprawdzone sposoby, zgodne z literą prawa, które nie narażają dłużnika na jakiekolwiek ryzyko. Właściwy sposób na obronę zależy od konkretnej…

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

Kategorie:

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość - w niniejszym artykule opiszemy tę kwestię. Wskażemy również kto jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. Wyjaśnimy, kiedy wierzyciel może wnieść o upadłość dłużnika oraz opiszemy kwestię upadłości po zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej bądź śmierci przedsiębiorcy. Niewypłacalność i termin na złożenie wniosku o upadłość Niewypłacalność powstaje, gdy dłużnik nie reguluje…

Negocjacje z firmą windykacyjną - jak rozmawiać z wierzycielem?

Kategorie:

Negocjacje z firmą windykacyjną czasami są o wiele lepszym wyjściem z problemów z wypłacalnością niż ogłaszanie upadłości bądź postępowanie restrukturyzacyjne. Na skutek właściwie przeprowadzonych negocjacji można bowiem uzyskać umorzenie zobowiązań sięgające nawet 80%. Trzeba jednak wykonać to roztropnie, aby minimalizować inne koszty, które mogą (ale nie muszą) się pojawić przy zawieraniu ugody z firma windykacyjną.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania