...

Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

Z dniem 1 grudnia 2021 r. został oddany do użytkowania system teleinformatyczny Krajowy rejestr zadłużonych (dalej jako „KRZ”). W systemie tym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie czynności procesowe są wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań poza systemem KRZ.

Czym tak naprawdę jest Krajowy rejestr zadłużonych?

W systemie tym jako jawnym rejestrze dostępne są dane o dłużnikach, którzy są niewypłacalni oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że dane osoby, która przykładowo ogłosiła upadłość konsumencką będą dostępne w tym rejestrze. To samo dotyczy przedsiębiorcy w stosunku, do którego została ogłoszona upadłość bądź zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Dane te są widoczne w rejestrze KRZ przez określony czas, który jest uzależniony od tego jak długo trwało postępowanie oraz jaki to był rodzaj postępowania (upadłość czy restrukturyzacja firmy).

Co można zrobić w systemie Krajowy rejestr zadłużonych?

Generalnie rzecz biorąc dokonuje się w nim wszelkich czynności związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Tak więc osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką bądź upadłość firmy powinna wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości przez system krajowy rejestr zadłużonych. W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorca musi wnieść wniosek również w systemie KRZ. Uczestnicy postępowań, czyli co do zasady dłużnicy i ich wierzyciele mają dostęp online do akt postępowań.

Jak poruszać się po systemie KRZ?

W KRZ dostępne są cztery portale:

 1. Portal publiczny jako jawny rejestr dostępny dla każdego konieczności logowania.
 2. Portal użytkownika zarejestrowanego dedykowany dla dłużników i ich pełnomocników. Wymaga utworzenia konta w KRZ i zalogowania.
 3. Rejestr dla organów administracji publicznej dedykowany dla organów egzekucyjnych do zamieszczania danych o dłużnikach w stosunku do których była prowadzona egzekucja i została umorzona na skutek bezskuteczności.
 4. Portal użytkownika branżowego dedykowany dla syndyków, nadzorców układu, nadzorców sądowych oraz zarządców sądowych.

Portal publiczny Krajowego rejestru zadłużonych.

Jak wyżej wskazaliśmy portal ten nie wymaga zalogowania i jest dostępny dla każdego. Składa się on z następujących funkcjonalności:

 • Tablica obwieszczeń.
 • Wyszukiwanie podmiotów.
 • Wyszukiwanie wspólników.
 • Wyszukiwanie masy upadłości.
 • Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.
 • Weryfikacja autentyczności dokumentu.

Tablica obwieszczeń, wyszukiwanie podmiotów i wspólników.

W portalu publicznym można zatem wyszukać obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach bądź rozpoczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Można też zweryfikować jaki jest obecny status tych postępowań. Portal publiczny KRZ zapewnia zatem bardzo dużą transparentność postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. W celu wyszukania podmiotu (dłużnika) wystarczy znać jego NIP, PESEL bądź nazwę. Można również wyszukiwać informacje po kryterium daty obwieszczenia i rodzaju postępowania.

Wyszukiwanie masy upadłości.

Ta opcja systemu KRZ ma cztery warianty wyszukiwania:

 • Parametry składnika.
 • Parametry podmiotu.
 • Parametry syndyka.
 • Parametry sygnatury i numeru.

Można zatem wyszukać konkretny składnik majątku przykładowo ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne, prawa majątkowe czy też należności. Można wyszukiwać również po wartości oszacowania składnika masy upadłości.

Wyszukiwanie dostępne jest również po danych konkretnego dłużnika, danych syndyka masy upadłości bądź po sygnaturze postępowania. Jak zatem widać system Krajowy rejestr zadłużonych oferuje dużą transparentność postępowań.

Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.

System KRZ umożliwia również wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych, którzy pełnią funkcję syndyków, nadzorców czy też zarządców sądowych. System pozwala sprawdzić czy dana osoba posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ile prowadzi postępowań oraz jakie to są rodzaje postępowań. Można też sprawdzić, które postępowania się zakończyły, a które wciąż trwają.

Weryfikacja autentyczności dokumentu.

System KRZ umożliwia również weryfikację autentyczności dokumentu. W tym celu trzeba wpisać identyfikator posiadanego dokumentu.

Portal użytkownika zarejestrowanego.

Ta funkcjonalność Krajowego rejestru zadłużonych wymaga utworzenia konta w systemie oraz zalogowania. W związku z brzmieniem przepisów prawa wszelkie pisma i czynności procesowe muszą być wnoszone i wykonywane w systemie KRZ. Dokonywanie tych czynności poza systemem nie wywiera żadnych skutków prawnych. W związku z tym każdy dłużnik, który chce ogłosić upadłość bądź zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne musi utworzyć sobie konto w KRZ. Tak samo wygląda sytuacja wierzycieli, którzy są uczestnikami postępowań – aby mieć wgląd w akta i wykonywać jakiekolwiek czynności w tychże postępowaniach, muszą mieć konto w KRZ i się do niego zalogować.

Portal użytkownika branżowego.

Jest to część, z której mogą korzystać wyłącznie doradcy restrukturyzacyjni, którzy pełnią funkcje syndyków, nadzorców oraz zarządców. Ta część systemu również wymaga utworzenia konta i zalogowania.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Czynności zwykłego zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Kategorie:

Przedsiębiorca, wobec którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest zazwyczaj ograniczony w zarządzie swym majątkiem. Wyjątkiem jest tu postępowanie o zatwierdzenie układu, gdzie dłużnik w pełni zarządza swym przedsiębiorstwem. W pozostałych postępowaniach dłużnik musi liczyć się jednak z tym, że nie będzie mógł w pełni zarządzać swoją firmą. Na niektóre czynności wymaga się bowiem zgody nadzorcy…

Problemy ze spłatą? Negocjuj!

Kategorie:

Masz nieuregulowane raty kredytu bądź nieopłaconą fakturę? Otrzymujesz wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy bądź wniesienia powództwa o zapłatę? Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale jest to dla Ciebie kluczowy moment. Co można zatem w takiej sytuacji zrobić? Odpowiedź jest jedna - masz problemy ze spłatą - negocjuj! Dalsze zapożyczanie się nie jest…

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

Kategorie:

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym. Jakie mogą być propozycje układowe? Propozycje układowe, które w praktyce można…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]