...

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda? Ustalenie planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego osoby fizycznej oznacza zarazem częściowe oddłużenie upadłego. O zasadach ustalania planu spłaty i jego możliwych wariantach pisaliśmy szeroko w artykule plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W tym wpisie skupimy się natomiast na końcowym etapie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyjaśnimy zatem jak wygląda kwestia uprawomocnienia się orzeczenia sądu upadłościowego w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wskażemy również jak długo może potrwać upadłość konsumencka od złożenia wniosku do rozpoczęcia spłat w ramach polanu spłaty wierzycieli.

Ile trwa postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej?

Czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego uwarunkowany jest w szczególności:

 • stopniem skomplikowania postępowania, czyli rodzajem i płynnością majątku upadłego,
 • szybkością działania syndyka masy upadłości,
 • koniecznością odzyskiwania majątku przez syndyka, którego upadły wyzbył się na skutek czynności bezskutecznych wobec masy upadłości,
 • szybkością działania sądu upadłościowego.

W najprostszych postępowaniach bez majątku można zatem przyjąć, że syndyk złoży projekt planu spłaty wierzycieli do sądu po ok. siedmiu miesiącach. Jest to termin względnie krótki. Niektórzy syndycy potrzebują bowiem na to nawet powyżej 12 miesięcy. W postępowaniach skomplikowanych może się zdarzyć, że postępowanie będzie trwać przykładowo 24 miesiące i dopiero po tym czasie syndyk złoży do sądu projekt planu spłaty wierzycieli. Jeśli dodamy do tych terminów czas konieczny na wydanie przez sąd orzeczenia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, to trzeba liczyć, że najprostsze postępowania upadłościowe powinny potrwają około 10 – 12 miesięcy.

Dowiedz się więcej o upadłości konsumenckiej

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Ile czasu potrzebuje syndyk na sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli?

W najprostszych postępowaniach, gdzie nie ma żadnego majątku, syndyk powinien zakończyć swoje czynności w sześć miesięcy. W tym czasie powinien sporządzić projekt planu spłaty wierzycieli i wysłać go do wierzycieli oraz upadłego. Następnie wysyła projekt planu spłat do sądu załączając do niego również stanowiska wniesione przez uczestników postępowania. Po przesłaniu projektu planu spłat do sądu piłeczka jest po stronie sądu, który wydaje orzeczenie, w którym ustala plan spłaty wierzycieli.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli przez sąd.

W większych ośrodkach orzeczniczych (dla przykładu Gdańsk, Warszawa) sąd upadłościowy wydaje orzeczenie po około czterech miesiącach od otrzymania projektu planu spłaty wierzycieli. Mniejsze ośrodki orzecznicze (przykładowo Elbląg, Zielona Góra) potrzebują mniej czasu na ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Sprawdź również: https://lipinskikancelaria.pl/upadlosc-konsumencka-gdansk-gdynia/

Ile trwa uprawomocnienie się planu spłaty wierzycieli?

Sąd upadłościowy może ustalić plan spłaty wierzycieli na posiedzeniu niejawnym bądź na rozprawie. O ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd obwieszcza w jawnym rejestrze Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wniesienie zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli

Postanowienie sądu można zaskarżyć poprzez wniesienie zażalenia. Różne są terminy w tym zakresie. Co do zasady uczestnik postępowania (czyli upadły bądź wierzyciele) powinien wnieść do sądu wniosek o sporządzenie i przesłanie uzasadnienia orzeczenia. Od dnia otrzymania postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem biegnie termin na wniesienie zażalenia. Sąd II instancji rozpoznaje zażalenie w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji. Co więcej na orzeczenie sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Zatem w sytuacji, gdy orzeczenie sądu upadłościowego zostanie zaskarżone to może to znacznie wpłynąć na czas jego uprawomocnienia. Co ma z kolei wpływ na rozpoczęcie wykonywania planu spłaty wierzycieli i termin, w którym upadły uzyska oddłużenie w upadłości konsumenckiej.

Brak zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli

Jako syndyk pełniący funkcję w dziesiątkach postępowań upadłościowych mam wiarygodny pogląd na to jak wygląda kwestia uprawomocnienia planu spłaty wierzycieli. W znacznej większości postępowań nikt nie wnosi zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. W takim wariancie sąd stwierdza prawomocność po około dwóch miesiącach. Następnie ustalana jest nowa sygnatura, w ramach której upadły będzie zobligowany raz w roku raportować o swojej sytuacji finansowej oraz o tym jak wykonywał plan spłaty wierzycieli. Po otrzymaniu przez upadłego informacji o prawomocności orzeczenia powinien on rozpocząć spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli. Potwierdzenia spłat powinien zachowywać, albowiem jak zostało wyżej wskazane konieczne będzie przedłożenie tych potwierdzeń sądowi. Taki raport do sądu musi być zawsze złożony do końca kwietnia danego roku – za rok poprzedni.

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Podsumowując powyższe, w większości przypadków od wydania orzeczenia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, do rozpoczęcia spłacania rat upłynie około dwóch – trzech miesięcy.

Od ogłoszenia upadłości do rozpoczęcia spłacania rat może zatem minąć około 14 miesięcy. Czas ten może być różny. Im mniej skomplikowane postępowanie oraz sprawniej działający syndyk i sąd, tym krótszy czas przeprowadzenia postępowania.

Upadłość konsumencka – kancelaria prawna syndyka

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Skontaktuj się z nami. Jako kancelaria z uprawnieniami syndyka należycie i rzetelnie przygotujemy Cię do ogłoszenia upadłości i przeprowadzimy przez cały proces.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Kategorie:

W odpowiedzi na pytanie jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego należy uwzględnić cechy wspólne wszystkich postępowań oraz różnice występujące między nimi.  Różnice dotyczą postępowania o zatwierdzenie układu oraz postępowania sanacyjnego i odrębności z nich wynikające zostały ujęte w artykule. W artykule wskażemy również na odrębności dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego do obrotu prawnego czasowo do 30…

Oddłużenie spółki z o.o. - na czym polega?

Kategorie:

Oddłużenie spółki z o.o. pozwala odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa i zapewnić jego dalszą, niezakłóconą działalność operacyjną. Dlaczego restrukturyzacja spółki z o.o. jest procesem wartym przeprowadzenia? Jakie korzyści ze sobą niesie? Jak można uzyskać oddłużenie spółki z o.o.? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o restrukturyzacji spółki z o.o." subtitle="Skontaktuj się z…

Kim jest i co robi syndyk?

Kategorie:

Większość ludzi kojarzy taki zawód jak syndyk. Dłużnicy myślący o ogłoszeniu upadłości zazwyczaj wręcz obawiają się go, porównując zarazem do komornika. Czy zasadnie? Trudno to ocenić, bowiem wiele zależy od syndyka, ale też od samego dłużnika. W sytuacji, gdy dłużnik odpowiednio współpracuje z syndykiem to nie ma czego się obawiać. Transparentna postawa dłużnika nieutrudniająca prowadzenia…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]