...

Upadłość konsumencka Gdańsk

Upadłość konsumencka dotyczy w zasadzie wszystkich osób fizycznych – zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i konsumentów. Przedsiębiorca może bowiem zakończyć prowadzenie działalności i tym samym uzyskać tzw. konsumencką zdolność upadłościową. Nasza kancelaria restrukturyzacyjna specjalizuje się w pomocy prawnej na tym obszarze od lat skutecznie przeprowadzając ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Realizujemy postępowania upadłościowe jako pełnomocnicy dłużników od przygotowania i złożenia wniosku do samego końca postępowania. Pełnimy również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed sądem upadłościowym w Gdańsku. Przeprowadzimy Cię zatem z należytym profesjonalizmem przez całe postępowanie upadłościowe. Albowiem któż może lepiej reprezentować dłużnika w upadłości konsumenckiej niż syndyk, który świetnie zna wszystkie arkana postępowania upadłościowego? Siedziby kancelarii prawnej znajdują się w Gdańsku i Gdyni, ale działamy też dla osób z innych części kraju, umożliwiając spotkania na komunikatorze video. Upadłość konsumencka Gdańsk – rozwiązaniem dla niewypłacalnych osób z Pomorza, które mogą ogłosić konsumencką w sądzie upadłościowym w Gdańsku. W niniejszym artykule wyjaśniamy na czym polega upadłość konsumencka. Na końcu artykułu znajdą Państwo z sekcją pytań i odpowiedzi. Wyjaśniamy tam między innymi jak długo trwa upadłość konsumencka w Gdańsku oraz jaki jest jej koszt.

Chcesz uzyskać oddłużenie w upadłości?

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Upadłość konsumencka Gdańsk – co trzeba wiedzieć?

Po nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. sytuacja przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności praktycznie zrównała się. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli ma taką możliwość, to może zakończyć prowadzenie działalności i następnego dnia uzyskać tzw. konsumencką zdolność upadłościową. W ten sposób zaoszczędza około 7 000 zł środków za wniesienie wniosku. Na naszym blogu opisaliśmy dokładnie kwestię upadłości przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Ogłaszanie upadłości konsumenckiej jest co do zasady tańsze i szybsze niż upadłość gospodarcza. Jeśli zatem jesteś przedsiębiorcą i nie masz środków na bieżące zobowiązania to możesz zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Wtedy to Skarb Państwa będzie ponosił tymczasowo koszty postępowania upadłościowe. Koszty te jednak co do zasady będą do zwrotu przez upadłego, co opiszemy szerzej w dalszej części niniejszego artykułu. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że dłużnik traci cały swój majątek na poczet zaspokojenia jego wierzycieli. Możliwy jest jednak wyjątek od tej zasady bowiem zawarcie układu w upadłości konsumenckiej (układ konsumencki) pozwala ochronić majątek, którym zazwyczaj jest nieruchomość.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny i może ogłosić upadłość?

Należy wyjaśnić, czym jest niewypłacalność. Niewypłacalność z definicji oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych długów od co najmniej trzech miesięcy. Jeśli zatem dłużnik utracił zdolność do płacenia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, może przystąpić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie ma mowy o ogłoszeniu upadłości, gdy konsument ma środki na opłacanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych a decyduje się ich nie płacić. Takie zachowanie dłużnika może zaowocować odmową oddłużenia,  o sankcjach prawnokarnych nie wspominając. Sąd nie zawsze musi oddłużyć upadłego. Są pewne przesłanki wedle których sąd upadłościowy może odmówić oddłużenia.

Czy sąd zawsze ogłosi upadłość konsumencką i oddłuży upadłego?

Czy sąd upadłościowy zawsze ogłosi upadłość?

Odpowiedź jest jedna – TAK.

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że nie ma rozprawy i dłużnik nie jest wzywany do sądu w celu rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wedle obecnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego sąd upadłościowy nie ma innej możliwości. Upadłość konsumencka zostanie zatem ogłoszona w każdym przypadku. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie oddłużenia jest łatwiejsze.

Czy sąd upadłościowy zawsze oddłuży upadłego?

Odpowiedź nie jest twierdząca. Jak już zostało wyżej wskazane sąd może odmówić oddłużenia. Może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres nawet 84 miesięcy. Podstawą do odmowy oddłużenia będzie w szczególności sytuacja gdy upadły wyzbywał się swojego majątku. Przykładowo poprzez umowy darowizny lub sprzedaż i nie spłacenie wierzycieli. Sąd upadłościowy może również odmówić oddłużenia jeśli upadły celowo nie spłacał swoich zobowiązań mając ku temu środki.

Kim jest syndyk i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości pojawi się syndyk, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Funkcję syndyka opisaliśmy w artykule kim jest i co robi syndyk? Syndyk działa na rzecz wierzycieli. Można go porównać do komornika, który prowadzi egzekucję na rzecz ogółu wierzycieli, nie zaś egzekucję singularną. Syndyk ma również o wiele większe uprawnienia od komornika sądowego. Mowa tu głównie o możliwościach odzyskiwania majątku upadłego dłużnika. W większości postępowań upadłościowych konsumentów, postępowania będą prowadzone wedle tzw. trybu uproszczonego. Oznacza to, że wszelkie czynności w tym postępowaniu będą prowadzone przez syndyka. Syndyk występuje w postępowaniu od momentu ogłoszenia upadłości do wydania orzeczenia o oddłużeniu bądź ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Może to być zatem okres od ok. 6 miesięcy (rzadko spotykane w praktyce) do około 18 miesięcy. Syndyk powinien bowiem zakończyć swoje działania w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Wtedy składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli. Następnie sąd kończy postępowanie wydając orzeczenie dotyczące sposobu oddłużenia upadłego.

Koszty postępowania upadłościowego.

Koszty sądowe zainicjowania postępowania upadłościowego nie są wysokie. Wymagana jest bowiem opłata sądowa w kwocie jedynie 30,00 zł. Koszty obsługi prawnej są zróżnicowane. Różne są również oferty i jakość świadczonych usług. Niektóre kancelarie oferują sporządzenie samego wniosku o ogłoszenie upadłości. Odradzamy dłużnikom takie oferty, albowiem po ogłoszeniu upadłości upadły zazwyczaj potrzebuje obsługi prawnej. Jej brak może zaś nieść negatywne konsekwencje dla upadłego. Odradzamy również wybór pseudo kancelarii, które nie oferują reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika lub które po prostu nie mają żadnych uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego. Jakość usług takich „kancelarii” dość często jest bardzo kiepska i wręcz szkodzi dłużnikom, po ogłoszeniu przez sąd ich upadłości. Dłużnik musi liczyć się z tym, że rzetelna i profesjonalna obsługa prawna wymaga po prostu większego nakładu pracy i kosztuje więcej niż szablonowe wnioski.

Koszty uproszczonego postępowania upadłościowego są zróżnicowane. Średnio określiłbym je w kwocie około 15.000,00 zł – 20.000,00 zł. Jest to wynagrodzenie syndyka oraz inne koszty konieczne do pokrycia w trakcie postępowania. Jeśli w trakcie postępowania syndyk nie zgromadzi wystarczających funduszy, to koszty te będą uwzględnione przez sąd w planie spłaty wierzycieli. Pojawi się zatem dodatkowy wierzyciel, który będzie zaspokojony w planie spłaty wierzycieli z pierwszeństwem przed pozostałymi wierzycielami. Nieco więcej w kwestii kosztów piszemy w sekcji „pytań i odpowiedzi” pod tym artykułem.

Upadłość konsumencka Gdańsk – ile trwa postępowanie upadłościowe w Gdańsku?

Jak wskazaliśmy powyżej, uproszczone postępowanie upadłościowe powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy. Czas trwania postępowania uzależniony będzie w znacznej mierze od sprawczości syndyka. Im szybciej zakończy on swoje działania, tym szybciej sąd upadłościowy wyda orzeczenie w zakresie sposobu oddłużenia upadłego.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej.

To co najważniejsze w upadłości konsumenckiej dla dłużnika – to możliwość umorzenia długów. Jak już wyżej wskazaliśmy obecnie sąd musi ogłosić upadłość dłużnika. Jednak dopiero na końcowym etapie postępowania sąd rozstrzygnie w jaki sposób dojdzie do oddłużenia. Jakość sporządzonego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz posiadanie pełnomocnika specjalizującego się w upadłościach zazwyczaj jest dla dłużnika in plus w kontekście oddłużenia. Opisanie meandrów związanych z postępowaniem upadłościowym jest trudne do wykonania w jednym artykule. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. W trakcie jednego spotkania omówimy Twoją sytuację i wskażemy w jaki sposób możesz uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Sąd co do zasady będzie dążył do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ważne jest, aby przed sądem Twoja sytuacja przedstawiona była jak najrzetelniej. Wszelkie zobowiązania i powody powstania niewypłacalności należy opisać w sposób wiarygodny i wyjaśniający ich powstanie. Równie istotne jest przeanalizowanie sytuacji dłużnika w kontekście podejmowanych przez niego czynności związanych z jego majątkiem. Składanie wniosku bez takiej analizy nie jest zalecane. Może bowiem źle skończyć się dla dłużnika lub jego rodziny – jeśli doszło przykładowo do darowizny majątku.

Jak długo trwa oddłużanie w upadłości konsumenckiej?

Etap poprzedzający przygotowanie wniosku w dużej mierze zależny jest od dłużnika. Posiadając komplet dokumentów wniosek możemy sporządzić w terminie kilku dni.  Następnie należy złożyć wniosek w odpowiednim sądzie rejonowym, który jest sądem upadłościowym. Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości w czasie od kilku dni do kilku miesięcy. Termin ten jest zróżnicowany w zależności od sądu upadłościowego rozpatrującego wniosek. Postępowanie upadłościowe z majątkiem w postaci nieruchomości potrwa dłużej niż postępowanie bezmasowe. Dla postępowania bezmasowego można przyjąć optymistyczny wariant 6 miesięcy. Jest to czas, w którym syndyk powinien zakończyć swoje czynności. Po tym czasie sąd jeszcze musi wydać orzeczenie dotyczące sposobu oddłużenia upadłego. W przypadku, gdy w masie upadłości znajduje się nieruchomość, to można przyjąć, że postępowanie (czas działania syndyka) potrwa co najmniej 12 miesięcy. 

Na końcowym etapie postępowania upadłościowego sąd ustala w jaki sposób dłużnik uzyska oddłużenie. Obecnie jest na to kilka wariantów. Dłużnik może bowiem uzyskać oddłużenie od razu. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres do roku, do dwóch lat, do 3 lat, bądź od 3 do 7 lat. Jeśli w trakcie planu spłaty wierzycieli dłużnik nie spłaci całości swych zobowiązań to sąd umorzy pozostałą ich część. Jest to oczywiście bardzo częsty scenariusz, bowiem wierzyciele nie uzyskują zazwyczaj zaspokojenia swych wierzytelności w wysokim stopniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk – kancelaria syndyka gwarantem rzetelnej obsługi Twojej sprawy.

Przeprowadzamy postępowania upadłościowe na terenie całej Polski. Zapraszamy na spotkanie w kancelarii w Gdańsku lub Gdyni, ale również w formie online. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy i profesjonalną obsługę.

Poniżej przedstawiamy zakres usług kancelarii.

 • Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Usługa może obejmować etap od sporządzenia wniosku, aż do zakończenia wykonywania planu spłaty wierzycieli.
 • Dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowaliśmy możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego.
 • Sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia.
 • Sporządzanie wniosków w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości.
 • Przygotowanie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Monitorowanie działań syndyka.
 • Kontrola nad postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentacja na rozprawie przed sądem upadłościowym – jeśli zostanie wyznaczona.

Upadłość konsumencka Gdańsk rozwiązaniem dla osób z Gdańska i całego Pomorza. Ogłoszenie upadłości nie jest procesem łatwym. Profesjonalne sporządzenie wniosku jest kluczowe do osiągnięcia zamierzonego celu, z najkorzystniejszymi warunkami dla dłużnika. Nasza Kancelaria prawna ma w tej materii bardzo duże doświadczenie. Obszarem naszej działalności prawnej jest nie tylko upadłość konsumencka, ale też restrukturyzacja i wszystko co z nią związane. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.


 • Ile trwa upadłość konsumencka w Gdańsku?

  Sąd upadłościowy w Gdańsku należy do dużych ośrodków orzeczniczych. Jeszcze w 2022 roku na rozpatrzenie wniosku trzeba było czekać nawet do ośmiu miesięcy. Obecnie sąd rozpatruje wnioski o ogłoszenie upadłości w nawet dwa miesiące. Od ogłoszenia upadłości syndyk powinien zakończyć swoje czynności w sześć miesięcy, co zbyt często się nie zdarza. Możliwe jest jednak, że w przypadku najprostszych postępowań upadłościowych (czyli mała liczba wierzycieli, brak majątku) syndyk sporządzi projekt planu spłaty wierzycieli w terminie około sześciu miesięcy.

  Uczestnicy postępowania upadłościowego, czyli wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności oraz upadły mają 14 dni na ustosunkowanie się do projektu planu spłaty wierzycieli. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi na projekt spłat, syndyk wysyła go do sądu wraz z otrzymanymi stanowiskami uczestników postępowania upadłościowego. Obecnie (sierpień 2023 r.) sąd upadłościowy w Gdańsku wydaje orzeczenie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli w terminie około 4 miesięcy od otrzymania go do syndyka.

  Możliwe jest zatem, że od ogłoszenia upadłości do ustalenia planu spłaty wierzycieli (bądź umorzenia zobowiązań) minie około 10 miesięcy. Bardziej jednak prawdopodobny jest scenariusz, że najprostsze postępowania w Gdańsku trwać będą około 12 – 14 miesięcy.

  Postępowanie oczywiście będzie trwać dłużej jeśli w masie upadłości jest majątek, który nie jest łatwo zbywalny. Syndyk nie może bowiem zakończyć swoich czynności, jeśli nie zlikwidował całego majątku stanowiącego masę upadłości.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Summary
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Article Name
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Description
  Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
  Author
 • Ile kosztuje upadłość konsumencka w Gdańsku?

  Nie uwzględniamy w naszych wyjaśnieniach kosztów obsługi prawnej. Skupimy się na kosztach postępowania upadłościowego, którymi są przede wszystkim:

  • wynagrodzenie syndyka,
  • koszty kancelarii syndyka,
  • koszty pracowników syndyka,
  • wydatki syndyka na dojazd do sądu, upadłego, banków, etc.,
  • koszty wysyłki korespondencji,
  • koszty poszukiwania majątku przez komornika sądowego.

  Wysokość kosztów postępowania upadłościowego uzależniona jest od czasu jego trwania. Dla postępowania, które będzie trwać 12 miesięcy koszty mogą wynieść około 18.000,00 zł. Jest to koszt w sytuacji gdy w masie upadłości nie ma majątku do likwidacji.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Summary
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Article Name
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Description
  Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
  Author
 • Kto ponosi koszty postępowania w upadłości konsumenckiej?

  Koszty te co do zasady musi ponieść upadły. Dostępne są trzy możliwe scenariusze w zakresie uregulowania przez upadłego kosztów postępowania upadłościowego.

  1. Jeśli w trakcie postępowania upadłościowego do masy upadłości będą wpływać środki przykładowo z likwidacji majątku bądź z wynagrodzenia upadłego, to wtedy syndyk może na bieżąco pokrywać koszty postępowania z tych środków. Na zakończeniu postępowania, gdy sąd ustali wynagrodzenie syndyka, to ze środków zgromadzonych w masie upadłości syndyk pokrywa swoje wynagrodzenie. Pozostałe fundusze masy upadłości rozdzielane są pomiędzy wierzycieli.
  2. Jeśli w masie upadłości nie ma żadnych środków to sąd ustali postanowieniem koszty postępowania. W tym również wynagrodzenie syndyka. Wtedy ze środków Skarbu Państwa koszty te zostaną pokryte i zostaną wypłacone syndykowi. Jeśli sąd ustali plan spłaty wierzycieli, to upadły będzie miał jednego dodatkowego wierzyciela, którym będzie właśnie Skarb Państwa. Wpłaty dokonywanego przez upadłego na poczet planu spłaty wierzycieli będą w pierwszej kolejności przekazywane na spłacenie Skarbu Państwa.
  3. Gdy w masie upadłości nie ma żadnych środków i sąd umorzy od razu zobowiązania upadłego to wtedy może również umorzyć powstałe koszty postępowanie upadłościowego. Będą to jednak sytuacje bardzo rzadko występujące w praktyce.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Summary
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Article Name
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Description
  Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
  Author
 • Jak długo syndyk zajmuje dochód upadłego.

  Syndyk zajmuje dochód od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia przez sąd upadłościowy planu spłaty wierzycieli bądź umorzenia zobowiązań.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Summary
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Article Name
  Upadłość konsumencka Gdańsk
  Description
  Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
  Author

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Summary
Upadłość konsumencka Gdańsk
Article Name
Upadłość konsumencka Gdańsk
Description
Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
Author

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]