Ochrona majątku osobistego

Ochrona majątku osobistego

Odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy za zobowiązania

W jaki sposób zabezpieczyć swój majątek osobisty przed nieoczekiwanymi wydarzeniami? Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy tak naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa obnażył w przypadku wielu przedsiębiorców nieodpowiednie zabezpieczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy, jako jednoosobowe działalności gospodarcze ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Wystarczy tak naprawdę jeden dłuższy zator płatniczy spowodowany brakiem płatności od któregoś z kontrahentów i może to spowodować wypowiedzenie umów kredytowych przez banki. Co gorsze z bankami dość trudno dojść do porozumienia w zakresie karencji w spłatach bądź zmniejszenia wysokości rat.

Wypowiedzenie choćby jednej umowy kredytowej i następnie uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela może spowodować lawinowe wypowiadanie umów kredytów przez pozostałe instytucje finansowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma dwie możliwości:

restrukturyzacja sądowa i zawarcie układu z wierzycielami, bądź

– upadłość, co kończy się utratą całego wypracowanego dotychczas majątku.

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania

Zatem jaką alternatywę ma przedsiębiorca? Na czym polegać ochrona jego majątku osobistego? W Polsce przyjęło się, że do ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania najlepsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mówimy tu oczywiście o wariancie, gdzie wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu spółki z o.o. Jest to całkiem dobre rozwiązanie, ale z naszej praktyki wynika, że bardzo często członkowie zarządu zbyt późno składają wniosek o ogłoszenie upadłości, co zazwyczaj powoduje przerzucenie na nich odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Do tego dochodzi kwestia podwójnego opodatkowania. Wspólników powinno być dwóch – aby uniknąć obowiązku płacenia składek ZUS.

Spółka komandytowa i ochrona majątku osobistego wspólnika

W naszej ocenie o wiele lepszym rozwiązaniem jest spółka komandytowa. Chodzi przede wszystkim o większą elastyczność w zarządzaniu spółką i pełniejszą ochronę majątku przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Wystarczą dwie osoby fizyczne, aby zawrzeć umowę spółki komandytowej.  

Komplementariusz


Najpierw te dwie osoby zakładają spółkę z o.o., która będzie jednym ze wspólników spółki komandytowej – komplementariuszem. Rolą spółki z o.o. jest prowadzenie spraw spółki komandytowej. Odpowiada ona również w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki komandytowej. Co do zasady nie można mówić o dalszej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem. Oznacza to, że w razie spóźnionego wniosku o upadłość spółki komandytowej (który powinni złożyć członkowie zarządu spółki z o.o.) odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej nie może zostać przeniesiona na zarząd komplementariusza – czyli spółki z o.o. Za zobowiązania spółki komandytowej może wtedy odpowiadać spółka z o.o., ale dopiero po tym jak zostanie to stwierdzone orzeczeniem sądu – na zasadzie art. 299 ksh. 

Komandytariusz

Drugim wspólnikiem w spółce komandytowej jest komandytariusz, który pełni rolę wspólnika pasywnego. Komandytariusz co do zasady nie prowadzi spraw spółki i jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej ustalanej dowolnie przez wspólników w umowie spółki.

Możliwa jest taka struktura spółki komandytowej, gdzie osoby fizyczne będące komandytariuszami są zarazem udziałowcami w spółce z o.o. będącej komplementariuszem. Mamy zatem dwie osoby, których osobista odpowiedzialność jest wyłączona poprzez to, że spółka z o.o. jest komplementariuszem i są one zarazem komandytariuszami, którzy odpowiadają jedynie do wysokości sumy komandytowej, którą swobodnie się określa. Co więcej jak komandytariusz wniesie wkład w kwocie odpowiadającej sumie komandytowej to jego odpowiedzialność osobista jest całkowicie wyłączona.

Spółka komandytowa i jej cechy

Omówiliśmy powyżej kwestię odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Poniżej wskażemy natomiast inne cechy prowadzenia biznesu w formie spółki komandytowej.

Zysk i podatki

– brak szczególnych wymogów w aspekcie wypłaty zaliczki na poczet zysku w trakcie roku obrotowego. Jedynym wymogiem jest dysponowanie przez spółkę środkami na wypłatę zaliczki. Nie jest nawet konieczne by w momencie wypłaty zaliczki spółka notowała dodatni wynik finansowy. Może wykazywać stratę. Liczba wypłaty zaliczek w ciągu roku może być dowolna – głównym kryterium jest tu posiadanie środków przez spółkę na wypłatę zaliczki. Jeśli na koniec roku okaże się, że wysokość pobranych przez danego wspólnika zaliczek przewyższa jego udział w zysku to nie musi on ich od razu zwracać spółce. Powstaje wtedy roszczenie spółki o zwrot nadwyżki pobranych zaliczek względem zysku przypadającemu wspólnikowi. Rozliczenie może nastąpić dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki.

– udział w zysku nie jest tożsamy z wysokością wnoszonego wkładu do spółki komandytowej. Można go swobodnie ustalić w umowie spółki. 

Uchwały i zarządzanie 

– elastyczność zarządzania poprzez bardzo szerokie możliwości modyfikacji postanowień umowy spółki,

– brak zarządu – spółkę reprezentują co do zasady komplementariusze,

– podejmowanie uchwał na nieformalnych zebraniach (w spółce z o.o. co do zasady konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników). W spółce komandytowej uchwały mogą być podejmowane nawet ustnie. Zebranie wspólników może zostać zwołane przykładowo telefonicznie.

– możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza, komandytariusza bądź wierzyciela spółki,

– prowadzenie księgowości w postaci pełnej rachunkowości (może być uproszczona),

– konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki – jeśli komplementariuszem jest spółka z o.o.,

– możliwość o wiele szybszej likwidacji spółki niż w przypadku spółki z o.o.,

Inne cechy spółki komandytowej

– umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego,

– konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez wspólników będących osobami fizycznymi. Brak możliwości opłacania preferencyjnych, niższych składek.

– brak możliwości emisji obligacji,

– brak określonego minimum co do wkładu wspólnika jaki musi wnieść do spółki,

Przekształcenie w spółkę komandytową – ochrona majątku przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorcy zależy na kontynuowaniu prowadzonej obecnie działalności – przykładowo ze względu na posiadane pozwolenia bądź koncesje to może przekształcić się w spółkę komandytową. Przekształcenie nie jest zatem zawiązaniem nowej spółki. Jest to kontynuacja dotychczasowych praw i obowiązków (wyjątkiem jest tu koncesja na transport międzynarodowy). Spółka będzie dysponować tym samym numerem NIP i REGON co podmiot przekształcany. Przekształcić w spółkę komandytową może się spółka cywilna, jawna, partnerska czy spółka z o.o. Jednoosobowa działalność gospodarcza musi przekształcić się dwuetapowo. Przykładowo najpierw w spółkę z o.o. i następnie w spółkę komandytową. Co do odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształcanej to wspólnicy spółki cywilnej bądź jawnej odpowiadają całym swoim majątkiem przez okres trzech lat po przekształceniu.

Podsumowanie

Jeśli przedsiębiorcy zależy na ochronie majątku osobistego przed odpowiedzialnością za zobowiązania to w naszej ocenie spółka komandytowa jest idealnym rozwiązaniem. Zapewnia niemal identyczną swobodę prowadzenia biznesu jak jednoosobowa działalność gospodarcza i zarazem chroni majątek osobisty właściciela spółki. Jeśli spółka utraci zdolność płatniczą i dojdzie do jej upadłości, to majątek wspólnika jest w 100% bezpieczny.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w założeniu spółki komandytowej bądź przekształceniu w spółce komandytową.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?

  Na czym polega przyspieszone postępowanie układowe? Czym jest i na czym polega przyspieszone postępowanie układowe? W dużym skrócie jest to narzędzie do …

  Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  W odpowiedzi na pytanie kto może ogłosić upadłość konsumencką można stwierdzić krótko – niewypłacalna osoba fizyczna. Ta lapidarna odpowiedź wymaga jednak rozwinięcia. …

  Upadłość spółki z o.o. - najważniejsze informacje

  Każdego roku w Polsce upadłość ogłasza kilkaset spółek z o.o. Powodem jest niewypłacalność, która może być skutkiem między innymi obecnie panującej trudnej …

  Polecane artykuły

  Jakie są etapy postępowania upadłościowego?
  Upadłość konsumencka – prawa i obowiązki upadłego.
  Restrukturyzacja
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com