Ochrona majątku osobistego

Odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy za zobowiązania

W jaki sposób zabezpieczyć swój majątek osobisty przed nieoczekiwanymi wydarzeniami? Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy tak naprawdę nie jest niczym skomplikowanym. Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa obnażył w przypadku wielu przedsiębiorców nieodpowiednie zabezpieczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy, jako jednoosobowe działalności gospodarcze ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Wystarczy tak naprawdę jeden dłuższy zator płatniczy spowodowany brakiem płatności od któregoś z kontrahentów i może to spowodować wypowiedzenie umów kredytowych przez banki. Co gorsze z bankami dość trudno dojść do porozumienia w zakresie karencji w spłatach bądź zmniejszenia wysokości rat.

Wypowiedzenie choćby jednej umowy kredytowej i następnie uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela może spowodować lawinowe wypowiadanie umów kredytów przez pozostałe instytucje finansowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma dwie możliwości:

restrukturyzacja sądowa i zawarcie układu z wierzycielami, bądź

– upadłość, co kończy się utratą całego wypracowanego dotychczas majątku.

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania

Zatem jaką alternatywę ma przedsiębiorca? Na czym polegać ochrona jego majątku osobistego? W Polsce przyjęło się, że do ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania najlepsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mówimy tu oczywiście o wariancie, gdzie wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu spółki z o.o. Jest to całkiem dobre rozwiązanie, ale z naszej praktyki wynika, że bardzo często członkowie zarządu zbyt późno składają wniosek o ogłoszenie upadłości, co zazwyczaj powoduje przerzucenie na nich odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Do tego dochodzi kwestia podwójnego opodatkowania. Wspólników powinno być dwóch – aby uniknąć obowiązku płacenia składek ZUS.

Spółka komandytowa i ochrona majątku osobistego wspólnika

W naszej ocenie o wiele lepszym rozwiązaniem jest spółka komandytowa. Chodzi przede wszystkim o większą elastyczność w zarządzaniu spółką i pełniejszą ochronę majątku przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Wystarczą dwie osoby fizyczne, aby zawrzeć umowę spółki komandytowej.

Komplementariusz


Najpierw te dwie osoby zakładają spółkę z o.o., która będzie jednym ze wspólników spółki komandytowej – komplementariuszem. Rolą spółki z o.o. jest prowadzenie spraw spółki komandytowej. Odpowiada ona również w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki komandytowej. Co do zasady nie można mówić o dalszej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem. Oznacza to, że w razie spóźnionego wniosku o upadłość spółki komandytowej (który powinni złożyć członkowie zarządu spółki z o.o.) odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej nie może zostać przeniesiona na zarząd komplementariusza – czyli spółki z o.o. Za zobowiązania spółki komandytowej może wtedy odpowiadać spółka z o.o., ale dopiero po tym jak zostanie to stwierdzone orzeczeniem sądu – na zasadzie art. 299 ksh.

Komandytariusz

Drugim wspólnikiem w spółce komandytowej jest komandytariusz, który pełni rolę wspólnika pasywnego. Komandytariusz co do zasady nie prowadzi spraw spółki i jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej ustalanej dowolnie przez wspólników w umowie spółki.

Możliwa jest taka struktura spółki komandytowej, gdzie osoby fizyczne będące komandytariuszami są zarazem udziałowcami w spółce z o.o. będącej komplementariuszem. Mamy zatem dwie osoby, których osobista odpowiedzialność jest wyłączona poprzez to, że spółka z o.o. jest komplementariuszem i są one zarazem komandytariuszami, którzy odpowiadają jedynie do wysokości sumy komandytowej, którą swobodnie się określa. Co więcej jak komandytariusz wniesie wkład w kwocie odpowiadającej sumie komandytowej to jego odpowiedzialność osobista jest całkowicie wyłączona.

Spółka komandytowa i jej cechy

Omówiliśmy powyżej kwestię odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Poniżej wskażemy natomiast inne cechy prowadzenia biznesu w formie spółki komandytowej.

Zysk i podatki

– brak szczególnych wymogów w aspekcie wypłaty zaliczki na poczet zysku w trakcie roku obrotowego. Jedynym wymogiem jest dysponowanie przez spółkę środkami na wypłatę zaliczki. Nie jest nawet konieczne by w momencie wypłaty zaliczki spółka notowała dodatni wynik finansowy. Może wykazywać stratę. Liczba wypłaty zaliczek w ciągu roku może być dowolna – głównym kryterium jest tu posiadanie środków przez spółkę na wypłatę zaliczki. Jeśli na koniec roku okaże się, że wysokość pobranych przez danego wspólnika zaliczek przewyższa jego udział w zysku to nie musi on ich od razu zwracać spółce. Powstaje wtedy roszczenie spółki o zwrot nadwyżki pobranych zaliczek względem zysku przypadającemu wspólnikowi. Rozliczenie może nastąpić dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki.

– udział w zysku nie jest tożsamy z wysokością wnoszonego wkładu do spółki komandytowej. Można go swobodnie ustalić w umowie spółki. 

Uchwały i zarządzanie 

– elastyczność zarządzania poprzez bardzo szerokie możliwości modyfikacji postanowień umowy spółki,

– brak zarządu – spółkę reprezentują co do zasady komplementariusze,

– podejmowanie uchwał na nieformalnych zebraniach (w spółce z o.o. co do zasady konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników). W spółce komandytowej uchwały mogą być podejmowane nawet ustnie. Zebranie wspólników może zostać zwołane przykładowo telefonicznie.

– możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza, komandytariusza bądź wierzyciela spółki,

– prowadzenie księgowości w postaci pełnej rachunkowości (może być uproszczona),

– konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki – jeśli komplementariuszem jest spółka z o.o.,

– możliwość o wiele szybszej likwidacji spółki niż w przypadku spółki z o.o.,

Inne cechy spółki komandytowej

– umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego,

– konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez wspólników będących osobami fizycznymi. Brak możliwości opłacania preferencyjnych, niższych składek.

– brak możliwości emisji obligacji,

– brak określonego minimum co do wkładu wspólnika jaki musi wnieść do spółki,

Przekształcenie w spółkę komandytową – ochrona majątku przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorcy zależy na kontynuowaniu prowadzonej obecnie działalności – przykładowo ze względu na posiadane pozwolenia bądź koncesje to może przekształcić się w spółkę komandytową. Przekształcenie nie jest zatem zawiązaniem nowej spółki. Jest to kontynuacja dotychczasowych praw i obowiązków (wyjątkiem jest tu koncesja na transport międzynarodowy). Spółka będzie dysponować tym samym numerem NIP i REGON co podmiot przekształcany. Przekształcić w spółkę komandytową może się spółka cywilna, jawna, partnerska czy spółka z o.o. Jednoosobowa działalność gospodarcza musi przekształcić się dwuetapowo. Przykładowo najpierw w spółkę z o.o. i następnie w spółkę komandytową. Co do odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształcanej to wspólnicy spółki cywilnej bądź jawnej odpowiadają całym swoim majątkiem przez okres trzech lat po przekształceniu.

Podsumowanie

Jeśli przedsiębiorcy zależy na ochronie majątku osobistego przed odpowiedzialnością za zobowiązania to w naszej ocenie spółka komandytowa jest idealnym rozwiązaniem. Zapewnia niemal identyczną swobodę prowadzenia biznesu jak jednoosobowa działalność gospodarcza i zarazem chroni majątek osobisty właściciela spółki. Jeśli spółka utraci zdolność płatniczą i dojdzie do jej upadłości, to majątek wspólnika jest w 100% bezpieczny.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w założeniu spółki komandytowej bądź przekształceniu w spółce komandytową.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

W tym tygodniu nasza praca zaowocowała na tyle, że warto się tym pochwalić. 1. Sąd zatwierdził bowiem układ firmy transportowej. Wkrótce orzeczenie się uprawomocni i po redukcji całości odsetek i rozłożeniu płatności na raty przedsiębiorstwo zacznie wykonywać układ. Układ zakładał całkowite umorzenie odsetek i rozłożenie płatności na 84 miesiące. Kwota wierzytelności objętych układem wynosiła około…

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Choć instytucja skargi pauliańskiej wydaje się być dość skomplikowana, w praktyce rozwiązanie to może być skutecznym sposobem na odzyskanie środków od niewypłacalnych dłużników. Jest to niezwykle istotne narzędzie w rękach wszystkich wierzycieli, a z perspektywy prawa upadłościowego, może być wykorzystywane również przez syndyka w celu ubezskutecznienia czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Definicja skargi…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Prawnik w upadłości konsumenckiej - czy jest potrzebny?

Prawnik w upadłości konsumenckiej - czy jest potrzebny?

Upadłość konsumencka zyskuje na popularności. Liczba ogłaszanych upadłości rośnie lawinowo z roku na rok. Świadomość dłużników w zakresie dobrodziejstw płynących z ogłoszenia upadłości również się poprawia. Od około dwóch lat w zasadzie każdy może mieć szansę na uzyskanie oddłużenia. Jedynie w ściśle określonych przypadkach są może odmówić umorzenia zobowiązań. Zasadnym jest zatem pytanie – czy…

Upadłość konsumencka 2022

Upadłość konsumencka 2022

Upadłość konsumencka 2022 – czyli omówienie najważniejszych zmian jakie wejdą w życie w przypadku upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o upadłości konsumenckiej!" subtitle="Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy." kontakt=1] Krajowy Rejestr Zadłużonych Od 1 grudnia 2021 r. wszystkie postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne zostały przeniesione do…

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. usunęła przepisy, na podstawie których znaczna część wniosków o ogłoszenie upadłości była oddalana. Dotyczyło to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zaniechali złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Klienci zadają pytanie czy w takiej sytuacji możliwy jest ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia