Kałduńska Joanna (upadłość konsumencka)

sygn. akt GD1G/GU/367/2022

sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/146/2023

sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/146/2023

 

Postanowienie

 

Dnia 2 lutego 2023 r.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Ewa Kubiak

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. w Gdańsku,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

z wniosku dłużnika, którym jest JOANNA KAŁDUŃSKA,

 

postanawia

 

ogłosić upadłość dłużnika, którym jest JOANNA KAŁDUŃSKA, PESEL 82010511303,

miejsce zamieszkania: Żukowo, adres Pożarna 3/2, 83-330 Żukowo, jako osoby

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

 

wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

 

wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

licencji 1517);

 

wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

 

wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

postępowanie ma charakter główny;

 

przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

 

Sąd ustalił i zważył co następuje:

 

Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

Rozporządzenia.

Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

(„główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

Podpis:

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli - Kancelaria w mediach

Wiele zostało napisane o restrukturyzacji i o jej zaletach, widzianych jednak z perspektywy dłużnika. Nawarstwiające się obecnie problemy polskich firm powodują zwiększoną liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Uzasadnionym zatem jest poświęcenie uwagi wierzycielom i postawienie pytania o opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli. Na łamach dziennika Rzeczpospolita udzielamy odpowiedzi na pytanie czy zwarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela.…

Niezawarty układ z wierzycielami. Co można zrobić?

Niezawarty układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie oznacza końca możliwych do podjęcia działań. Restrukturyzacja firmy i układ co do zasady ma za zadanie chronić przedsiębiorstwo przed trwałą niewypłacalnością i upadłością. Wierzyciele jednak nie zawsze opowiadają się za przyjęciem układu. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, o czym będzie poniżej. W niniejszym artykule odpowiemy na…

Restrukturyzacja firmy kancelaria prawna

Restrukturyzacja spółek, przedsiębiorstw, firm jednoosobowych i gospodarstw rolnych to główny zakres naszej działalności. Zespół naszej kancelarii do licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk), adwokaci, radcy prawni, doradcy finansowi i podatkowi. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem restrukturyzacyjnym oraz doradztwem biznesowym. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami dłużnika, aby chronić jego majątek przy jednoczesnym utrzymaniu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i optymalnym poziomie…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia