Gollnau Daniel (upadłość konsumencka)

sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/144/2023

sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/144/2023

sygn. akt postępowania o ogłoszenie upadłości GD1G/GU/549/2022

Postanowienie

Dnia 2 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,
w składzie:
Przewodniczący:
sędzia Przemysław Makuła
po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. w Gdańsku,
na posiedzeniu niejawnym
sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
z wniosku dłużnika, którym jest Daniel Gollnau ,
postanawia

 1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Daniel Gollnau , PESEL 76062212213, NIP
  5911003098, miejsce zamieszkania: Wysin, ul. Słoneczna 36, 83-421 Wysin, jako
  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia
wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące
na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w
księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla
wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń
ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer
licencji 1517);

4. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

5.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a
postępowanie ma charakter główny;
6.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer
licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden
tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę
tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w
Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. 1050 1764 1000 0092 ………. .

Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji
Sąd ustalił i zważył co następuje:

Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję
krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla
rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia
jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne
obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9
Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań
upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od
tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą
niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco
w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A
rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd
państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.
Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do
Rozporządzenia.
Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie
głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik
posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres
uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych
interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym
postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne
postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym
dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są
tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące
przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują
niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z
zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej
działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze
znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W
konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze
będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1
rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa
członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej
działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego
(„główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności
jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze
ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku
spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że
głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.
Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została
przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W
przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub
zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem
jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.
Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania
działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu
przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego
pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego
pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w
Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie
postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.
19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.
Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.
Podpis

O autorze

Krzysztof Lipiński

Starszy wspólnik kancelarii. Ekonomista, prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.

kontakt@lipinskikancelaria.pl

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Kojarzenie partnerów biznesowych - jak znaleźć inwestora?

Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia bądź rozwój istniejącego biznesu bez kapitału jest niemożliwy. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy restrukturyzacji gospodarstwa rolnego również przebiega sprawniej jeśli dostępne jest finansowanie. Jak zatem uzyskać to finansowanie w sytuacji gdy nie spełnia się kryteriów stawianych przez banki? Czy restrukturyzacja sądowa jest zawsze dobrym rozwiązaniem? Jak znaleźć inwestora, który udzieli finansowania niezbędnego do…

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym. Jakie mogą być propozycje układowe? Propozycje układowe, które w praktyce można…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym zazwyczaj odbywa się na zgromadzeniu wierzycieli, które zwoływane jest przez sędziego – komisarza lub nadzorcę układu. Głosowanie nad propozycjami układowymi w restrukturyzacji jest zazwyczaj główną przyczyną zwołania zgromadzenia wierzycieli (może być zwołane z innych powodów). To wierzyciele bowiem decydują o tym czy…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia