Zubrzycka Maria (upadłość konsumencka)

Sygnatura akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/171/2023

Sygnatura akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/171/2023

sygn. akt GD1G/GU/428/2022

 

Postanowienie

 

Dnia 6 lutego 2023 r.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Przemysław Makuła

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2023 r. w Gdańsku,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

z wniosku dłużnika, którym jest Maria Zubrzycka,

 

postanawia

 

ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Maria Zubrzycka, PESEL 50010603827, NIP

5831887600, miejsce zamieszkania: Gdańsk, ul. Starowiejska 23/2, 80-534 Gdańsk,

jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

 

wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

 

wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

 

wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

licencji 1517);

 

wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

 

wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

postępowanie ma charakter główny;

 

przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden

tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę

tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w

Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383

3827.

 

Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

 

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

Rozporządzenia.

Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

(„główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

 

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Egzekucja komornicza – jak się bronić?

Egzekucja komornicza - jak się bronić? Sposobów na ochronę przed egzekucją komorniczą jest do wyboru kilka. W tym artykule podajemy sprawdzone sposoby, zgodne z literą prawa, które nie narażają dłużnika na jakiekolwiek ryzyko. Właściwy sposób na obronę zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się dłużnik. W celu umorzenia egzekucji komorniczej bądź przynajmniej zawieszenia działań…

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. może oznaczać szereg zmian w jej strukturze oraz działalności operacyjnej. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć jej wydajność i poprawić (wzmocnić) płynność finansową. Kiedy warto rozważyć proces restrukturyzacji spółki z o.o. oraz na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o.? [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy." subtitle="Skontaktuj się z nami -…

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Interesuje Państwa uproszczona restrukturyzacja? Jako kancelaria restrukturyzacyjna z siedzibą w Gdańsku i Gdyni pomożemy przejść przez proces postępowania. Do 30 listopada 2021 roku przedsiębiorcy borykający się wypłacalnością mają możliwość otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki temu mogą uniknąć konieczności ogłaszania upadłości i odzyskać zdolność płatniczą. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie na czym polega uproszczone postępowanie…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia