Postępowania upadłościowe

 • Ryszard Chmielewski (upadłość konsumencka) - ZAKOŃCZONE

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 r.., sygn. akt VI GU 949/21 of, ogłosił upadłość Ryszarda Chmielewskiego, numer PESEL……, numer NIP …… zamieszkałego w Gdańsku (80-275) ul……., jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Lipińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1517; adres: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego.
  Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

  Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VI GUp 94/ 22 of.

  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Ryszarda Chmielewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

  Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

 • Krzysztof Dębogórski (upadłość konsumencka) - ZAKOŃCZONE

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2022 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy prowadzonej pod sygnaturą VI GU 1101/21 z wniosku dłużnika Krzysztofa Dębogórskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wydał postanowienie o następującej treści:

  I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Degórskiegonumer PESEL: ………, NIP: …………, zamieszkałego: 80-842 Gdańsk, ul. ……………, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/118;

  III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  IVwyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Lipińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1517; adres80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/118);

  V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491ust. 1 prawa upadłościowego;

  VI. przyznać syndykowi masy upadłości Krzysztofowi Lipińskiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku;

  VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

  Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona  do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

 • Bogumiła Baran (upadłość konsumencka) - ZAKOŃCZONE

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2022 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy prowadzonej pod sygnaturą VI GU 998/21 z wniosku dłużniczki Bogumiły Baran o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wydał postanowienie o następującej treści:

  1. ogłosić upadłość dłużniczki Bogumiły Baran, numer PESEL: ………………, NIP: ………………, zamieszkałej: 77-100 Bytów, ul. ………….., jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/118;

  III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  1. wyznaczyć syndyka w osobie Krzysztofa Lipińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1517; adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/118);
  2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491ust. 1 prawa upadłościowego;
  3. przyznać syndykowi masy upadłości Krzysztofowi Lipińskiemu zaliczkę w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku;

  VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. – Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

  Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona  do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

 • Anna Adkonis (upadłość konsumencka)
  1. sygn. akt GD1G/GU/385/2022

   Postanowienie

   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

   w składzie:

   Przewodniczący:
   sędzia Magdalena Chojecka

   po rozpoznaniu w dniu 16 września 2022 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym

   sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Anna Adkonis,

   postanawia

   1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Anna Adkonis, PESEL ………….., miejsce zamieszkania: Ustka, adres …………. , 76-270 Ustka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
   2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
   3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
   4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);
   5. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;

   6.

   Dnia 16 września 2022 r.

   1. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz;
   2. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz;
   3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

   4. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827 .

    UZASADNIENIE

   Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015 /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego, które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Polski.

   Na podstawie art. 4911 ust. 2 prawa upadłościowego Sąd postanowienia postanowił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej tej ustawy, gdyż jest to uzasadnione przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Dłużnik bowiem ma dwie sporne wierzytelności na kwotę ok. pięciu milionów złotych.

   Podpis:

 • Marek Adkonis (upadłość konsumencka)

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w składzie:
  Przewodniczący:

  sędzia Magdalena Chojecka

  po rozpoznaniu w dniu 16 września 2022 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest MAREK ADKONIS,

  postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest MAREK ADKONIS, PESEL ………….., miejsce zamieszkania: Ustka, adres ……………, 76-270 Ustka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);
   1. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

    4911 ust. 2 Prawa upadłościowego;

   2. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
   3. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
   4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

   5. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.
   1. UZASADNIENIE

   Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015 /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego, które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Polski.

   Na podstawie art. 4911 ust. 2 prawa upadłościowego Sąd postanowił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej tej ustawy, gdyż jest to uzasadnione przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Dłużnik bowiem posiada trzy sporne wierzytelności na łączną kwotę ponad pięciu milionów złotych.

 • Caba Anna (upadłość konsumencka)

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności: GD1G/GUp-s-Zw/117/2022

  sygn. akt postępowania upadłościowego: GD1G/GUp-s/117/2022

  sygn. akt GD1G/GU/56/2022

  Postanowienie

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w składzie:
  Przewodniczący:

  asesor sądowy Przemysław Makuła

  po rozpoznaniu w dniu 7 października 2022 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Anna Caba,

  postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Anna Caba, PESEL ……………., miejsce zamieszkania: ul. ……………., 80-359 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  5.

  Dnia 7 października 2022 r.

  1. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

   4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  2. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  3. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

   Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9 Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu. Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s. 19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Arndt Ewelina (upadłość konsumencka) - ZAKOŃCZONE

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności: GD1G/GUp-s-Zw/118/2022

  sygn. akt postępowania upadłościowego: GD1G/GUp-s/118/2022

  sygn. akt postępowania o ogłoszenie upadłości GD1G/GU/65/2022

  Postanowienie

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w składzie:
  Przewodniczący:

  asesor sądowy Przemysław Makuła

  po rozpoznaniu w dniu 7 października 2022 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Ewelina Arndt,

  postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Ewelina Arndt, PESEL ……………….., NIP ……………….., miejsce zamieszkania: …………, 83-340 Sierakowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  5.

  Dnia 7 października 2022 r.

  1. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
  2. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
  3. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9 Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu. Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s. 19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Dariusz Stenka (upadłość konsumencka)

  sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/165/2022

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/165/2022

  sygn. akt postępowania o ogłoszenie upadłości GD1G/GU/443/2022

  Postanowienie

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w składzie:
  Przewodniczący:

  asesor sądowy Przemysław Makuła

  po rozpoznaniu w dniu 20 października 2022 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Dariusz Stenka,

  postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Dariusz Stenka, PESEL ………………….., NIP …………………., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres ul. ………………, 80-299 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);
  1. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

   4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  2. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  3. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827 .
 • Gollnau Daniel (upadłość konsumencka)

  sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/144/2023

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/144/2023

  sygn. akt postępowania o ogłoszenie upadłości GD1G/GU/549/2022

  Postanowienie

  Dnia 2 lutego 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,
  w składzie:
  Przewodniczący:
  sędzia Przemysław Makuła
  po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. w Gdańsku,
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  z wniosku dłużnika, którym jest Daniel Gollnau ,
  postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Daniel Gollnau , PESEL 76062212213, NIP
   5911003098, miejsce zamieszkania: Wysin, ul. Słoneczna 36, 83-421 Wysin, jako
   osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za
  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,
  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z
  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia
  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące
  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w
  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu
  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni
  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod
  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla
  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń
  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;
  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer
  licencji 1517);

  4. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  5.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a
  postępowanie ma charakter główny;
  6.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer
  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden
  tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę
  tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w
  Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. 1050 1764 1000 0092 ………. .

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji
  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję
  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla
  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia
  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne
  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9
  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań
  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od
  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą
  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco
  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A
  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd
  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.
  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do
  Rozporządzenia.
  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie
  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik
  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres
  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych
  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym
  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne
  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym
  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są
  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące
  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują
  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z
  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej
  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze
  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W
  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze
  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1
  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa
  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej
  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego
  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności
  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze
  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku
  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że
  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.
  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została
  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy
  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W
  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub
  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem
  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.
  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania
  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech
  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu
  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego
  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego
  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu
  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.
  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w
  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie
  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.
  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.
  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.
  Podpis

 • Segin (Kusio) Wioletta (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/413/2022

  Postanowienie

  Dnia 2 lutego 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Ewa Kubiak

  po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest WIOLETTA SEGIN,

  postanawia

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest WIOLETTA SEGIN, PESEL 90021209708,

  miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres Królewskie Wzgórze 24/13, 80-283 Gdańsk,

  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

  tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Kałduńska Joanna (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/367/2022

  sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/146/2023

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/146/2023

   

  Postanowienie

   

  Dnia 2 lutego 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Ewa Kubiak

  po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest JOANNA KAŁDUŃSKA,

   

  postanawia

   

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest JOANNA KAŁDUŃSKA, PESEL 82010511303,

  miejsce zamieszkania: Żukowo, adres Pożarna 3/2, 83-330 Żukowo, jako osoby

  fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

   

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

   

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

   

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

  tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

   

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

   

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Zubrzycka Maria (upadłość konsumencka)

  Sygnatura akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/171/2023

  Sygnatura akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s-Zw/171/2023

  sygn. akt GD1G/GU/428/2022

   

  Postanowienie

   

  Dnia 6 lutego 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Przemysław Makuła

  po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest Maria Zubrzycka,

   

  postanawia

   

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Maria Zubrzycka, PESEL 50010603827, NIP

  5831887600, miejsce zamieszkania: Gdańsk, ul. Starowiejska 23/2, 80-534 Gdańsk,

  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

   

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

   

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

   

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

   

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

   

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden

  tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę

  tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w

  Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383

  3827.

   

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

   

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

   

 • Abramowicz Bogdan (upadłość konsumencka)

  sygn. akt postępowania upadłościowego GD1G/GUp-s/173/2023

  sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności GD1G/GUp-s- Zw/173/2023

  sygn. akt GD1G/GU/923/2022

   

  Postanowienie

  Dnia 6 lutego 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Przemysław Makuła

  po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest Bogdan Abramowicz,

  postanawia

   

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Bogdan Abramowicz, PESEL 44052600078,

  NIP 5271044590, miejsce zamieszkania: Gdańsk, ul. Kartuska 247/2, 80-125

  Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

   

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

   

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

   

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden

  tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę

  tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w

  Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383

  3827.

   

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

   

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:_

 • Anna Beata Roman (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/1166/2022

   

  Postanowienie

   

  Dnia 10 lutego 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

   

  Przewodniczący:

  sędzia Ewa Kubiak

  po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest Anna Beata Roman,

  postanawia

   

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Anna Beata Roman, PESEL .008010….,

  miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres Ugory ./.., 80-663 Gdańsk, jako osoby

  fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

   

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

   

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

   

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000,00 (dwa

  tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

   

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

   

 • Pollock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Tymczasowy nadzorca sądowy)

  sygn. akt GD1G/GU/1218/2022

   

  Postanowienie

   

  Dnia 16 lutego 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

   

  Przewodniczący:

  sędzia Przemysław Makuła

   

  Sędziowie:

  sędzia Ireneusz Fojuth

  sędzia Anna Stankiewicz

   

  po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości z wniosku dłużnika, którym jest Pollock spółka z

  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku,

   

  postanawia

  zabezpieczyć majątek dłużnika, którym jest Pollock spółka z ograniczoną

  odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, przez ustanowienie

  tymczasowego nadzorcy sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński

  (numer licencji 1517).

  Podpis:

 • Natalia Zakrzewska (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/54/2023

   

  Postanowienie

   

  Dnia 24 marca 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

   

  Przewodniczący:

  sędzia Przemysław Makuła

   

  po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

  z wniosku dłużnika, którym jest Natalia Zakrzewska,

  postanawia:

   

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Natalia Zakrzewska, PESEL ………………,

  NIP ……………….., miejsce zamieszkania: Gdańsk, ul. Potęgowska ……., 80-174

  Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

   

  1. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z

  dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia

  wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  1. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla

  wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

   

  1. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

   

  1. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   

  1. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden

  tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę

  tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w

  Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383

  3827.

   

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

   

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

   

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Przemysław Bzowski (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/1197/2022

   

  Postanowienie

   

  Dnia 30 marca 2023 r.

   

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Jacek Werengowski

   

  po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Przemysław Bzowski,

  postanawia

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Przemysław Bzowski, PESEL ……….,

  miejsce zamieszkania: Starogard Gdański, adres ……………. …., 83- 200 Starogard Gdański, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  1. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za

  pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,

  w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu

  upadłości w Rejestrze;

  2.  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące

  na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w

  księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni

  od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod

  rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  3. dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

  upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń

  ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517);

  4. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

   5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

  6. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

  tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

   

  UZASADNIENIE

   

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Jacek Dudaniec (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/568/2022

  Postanowienie

  Dnia 13 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Jacek Werengowski

  po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Jacek Dudaniec, postanawia ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Jacek Dudaniec, PESEL ………., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres Gdyńska ………, 80-340 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118 80-855 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

  tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Marzena Woźna - Romanowska (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/1238/2022

  Postanowienie

  Dnia 16 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Magdalena Chojecka

  po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2023 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Marzena Woźna-Romanowska,

  postanawia

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Marzena Woźna-Romanowska, PESEL ………., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres Wolności …., 80-538 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art.

  4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a

  postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer

  licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden

  tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze

  środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na

  rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:_

 • Tadeusz Socik (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/651/2022

  Postanowienie

  Dnia 18 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Ewa Kubiak

  po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Tadeusz Socik,

  postanawia

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Tadeusz Socik, PESEL …………………, miejsce

  zamieszkania: Gdańsk, adres ………………….., 80-174 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000,00 (dwa tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9 Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu. Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia. Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Marek Goczewski (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/1046/2022

  Postanowienie

  Dnia 18 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  asesor sądowy Sebastian Klisiak po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Marek Goczewski,

  postanawia:

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Marek Goczewski, PESEL ……………….., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres ……………., 80-180 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości

  dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015

  /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L

  2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego,

  które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa

  członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, w skrócie określany w zachodniej literaturze i orzecznictwie jako

  COMI (center of main interests). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest

  miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej, domniemywa

  się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej

  działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na

  terytorium Polski. W konsekwencji, skoro podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3

  ust. 1 przywołanego rozporządzenia, to jednocześnie wszczęte postępowanie

  upadłościowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia,

  co oznacza m.in., że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest ono

  automatycznie uznane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w

  skład masy upadłości wchodzi majątek dłużnika położony na terenie wszystkich państw

  członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w pkt 6 sentencji

  postanowienia.

  Podpis:

 • Licbarski Dawid (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/1053/2022

  Postanowienie

  Dnia 18 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  asesor sądowy Sebastian Klisiak po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Dawid Licbarski,

  postanawia:

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Dawid Licbarski, PESEL ……………….., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres ………………….., 80-177 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy zdnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości

  dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015

  /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L

  2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego,

  które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa

  członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, w skrócie określany w zachodniej literaturze i orzecznictwie jako

  COMI (center of main interests). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest

  miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej, domniemywa

  się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej

  działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na

  terytorium Polski. W konsekwencji, skoro podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3

  ust. 1 przywołanego rozporządzenia, to jednocześnie wszczęte postępowanie

  upadłościowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia,

  co oznacza m.in., że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest ono

  automatycznie uznane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w

  skład masy upadłości wchodzi majątek dłużnika położony na terenie wszystkich państw

  członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w pkt 6 sentencji

  postanowienia.

  Podpis:

 • Tymoteusz Bednarczyk (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/74/2023

  Postanowienie

  Dnia 25 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  asesor sądowy Karolina Turczuk po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Gdańsku,

  na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Tymoteusz Bednarczyk,

  postanawia

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Tymoteusz Bednarczyk, PESEL ………………, miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres ……………………, 80-180 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję

  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla

  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia

  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne

  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9

  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań

  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od

  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą

  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco

  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A

  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd

  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do

  Rozporządzenia.

  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie

  głównego postępowania upadłościowego w państwie członkowskim, w którym dłużnik

  posiada główny ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres

  uniwersalny, jego celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych

  interesów rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym

  postępowaniem upadłościowym wtórnych postępowań upadłościowych. Wtórne

  postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w państwie członkowskim, w którym

  dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania upadłościowego ograniczone są

  tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie obowiązujące

  przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem upadłościowym gwarantują

  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z

  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej

  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze

  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W

  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze

  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1

  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa

  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego

  („główne postępowanie upadłościowe”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności

  jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  spółki lub osoby prawnej domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że

  głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została

  przeniesiona do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy

  poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W

  przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub

  zawodową domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem

  jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności.

  Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy główne miejsce wykonywania

  działalności nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, wobec braku dowodu

  przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce zwykłego

  pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego

  pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie sześciu

  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w

  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie

  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.

  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.

  Podpis:

 • Szpak Bartłomiej (upadłość konsumencka)

  sygn. akt GD1G/GU/992/2022

  Postanowienie

  Dnia 26 kwietnia 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  asesor sądowy Sebastian Klisiak po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Bartłomiej Szpak,

  postanawia:

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Bartłomiej Szpak , PESEL ………………….., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres ……………………., 80-280 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości

  dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015

  /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L

  2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego,

  które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa

  członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, w skrócie określany w zachodniej literaturze i orzecznictwie jako

  COMI (center of main interests). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest

  miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej, domniemywa

  się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej

  działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na

  terytorium Polski. W konsekwencji, skoro podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3

  ust. 1 przywołanego rozporządzenia, to jednocześnie wszczęte postępowanie

  upadłościowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia,

  co oznacza m.in., że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest ono

  automatycznie uznane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w

  skład masy upadłości wchodzi majątek dłużnika położony na terenie wszystkich państw

  członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w pkt 6 sentencji

  postanowienia.

  Podpis:

 • Tomasz Góraj

  sygn. akt GD1G/GU/1062/2022

  Postanowienie

  Dnia 16 maja 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

  Przewodniczący:

  asesor sądowy Sebastian Klisiak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2023 r. w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Tomasz Góraj,

  postanawia:

  ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Tomasz Góraj, PESEL ……………….., miejsce zamieszkania: Gdańsk, adres P………………., 80-292 Gdańsk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

  dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk;

  wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517);

  wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński (numer licencji 1517) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 53 1050 1764 1000 0092 5383 3827.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Jurysdykcja krajowa sądów polskich do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości

  dłużnika wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015

  /848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L

  2015.141.19). Zgodnie z tym przepisem dla wszczęcia postępowania upadłościowego,

  które jest określane jako postępowanie “główne”, właściwe są sądy tego państwa

  członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej

  działalności dłużnika, w skrócie określany w zachodniej literaturze i orzecznictwie jako

  COMI (center of main interests). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest

  miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze

  ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku

  osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej, domniemywa

  się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej

  działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na

  terytorium Polski. W konsekwencji, skoro podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3

  ust. 1 przywołanego rozporządzenia, to jednocześnie wszczęte postępowanie

  upadłościowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia,

  co oznacza m.in., że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest ono

  automatycznie uznane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w

  skład masy upadłości wchodzi majątek dłużnika położony na terenie wszystkich państw

  członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w pkt 6 sentencji

  postanowienia.

  Podpis: