Dla inwestorów

Prze­targ na sprze­daż udzia­łów w spół­ce z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią – za­koń­czo­ny

2 grudnia 2022

asdada

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia